адв. Йордан Даскалов; тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu

Инспекция по труда има намерение да контролира работодателите чрез „въпросници по самоконтрол“. Звучи абсурдно – както и редица от изискванията на трудовото законодателство. На практика обаче това е само част от нова методика за проверка на работодателите. Тя е финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. А сумата, която получава ИТ никак не е малка – повече от седем милиона лв. И всичко това независимо от факта, че за същата дейност инспекцията ежегодно  получава пари от държавния бюджет, които пък излизат именно от джоба на данъкоплатците – както работещи, така  и работодатели.

КАК РЕАЛНО СЕ ИЗВЪРШВАТ ПРОВЕРКИТЕ И КАК РАБОТОДАТЕЛИТЕ ДА ИЗБЕГНАТ САНКЦИИ

Не се заблуждавайте, че инспекторите по труда ежедневно обикалят обекти за проверки. Всъщност, за да не се преуморяват те предпочитат да викат работодателите при себе си. Това става, чрез така наречените призовки, в които обикновено се описва и каква документация следва да представи проверявания работодател.

И точно тук е уловката – защото при проверка по документи проверяващия  ги инспектор има възможност да представи ситуацията така, че да бъдат открити поне десетина, макар и формални нарушения. А предвидените в закона глоби за всяко едно от „нарушенията“ са нереално високи за нивото на развитие на нашата икономика – от 1500 до 15 000 лв., а при повторно нарушение са двойно по-високи.

Затова е добре работодателите да знаят къде най-често има пропуски при оформяне и водене на документацията, за да не остават дори съмнения за изнудване от проверяващия ги чиновник.

НЕОБХОДИМА ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРИ ПРОВЕРКА

1.Документация във връзка с трудовите правоотношения

Това са личните трудови досиета на работниците и служителите. В трудовото законодателство няма изрични изисквания за тяхното съдържание. Но на практика в тях трябва да се съхраняват документите за трудовото отношение с работника/служителя – трудов договор, уведомления до НАП за сключване на трудов договор, длъжностна характеристика, документи за трудов стаж и професионална квалификация, анекси за следващи изменения, документи за отпуски, документи за прекратяване на трудовото правоотношение и ред др.

2.Вътрешни актове на предприятието и обща документация

Става дума за актове, които се издават от работодателя и се прилагат за всички, работещи по трудово правоотношение. Всяко предприятие задължително трябва да разполага с Правилник завътрешен трудов ред и Вътрешни правила за работна заплата.

За съжаление повечето малки предприятия оформят тези документи формално, което от своя страна води до възможност за налагане на санкции.

Необходими са също дневници за издадени трудови книжки, ведомости за трудови възнаграждения, книга за отчитане на извънредния труд, графици за работа на смени и др.

3.Документация за изискванията по здравословни и безопасни условия на труд

Правила за здравословни и безопасни условия на труд – те трябва да съдържат и инструкции за безопасна работа.

-Документация по организирането и провеждането на инструктажите (инструктажните книги – в оригинал).

-Документация по оценяването на риска (оценката на риска – в оригинал, ако е в голям обем).

-Документация по разработения и прилаган физиологичен режим на труд и почивка.

-Документация по наетото/определеното длъжностно лице за орган по безопасност и здраве при работата.

-Документация по учредяването и дейността на Комитета / Групата по условия на труд.

-Инструкции за безопасна работа с използваното работно оборудване – в оригинал.

-Документация по осигуряване на специално работно облекло и лични предпазни средства на наетите лица.

-Протоколи от измервания на факторите на работната среда, вкл. и за електробезопасност.

-Документи за придобита/защитена квалификационна група по електробезопасност на обслужващия електротехнически персонал или договора за поддръжка на ел. съоръженията.

-Дневник на ръчните електрически инструменти – ако има такива.

-Документация по застраховането на работещите за риска “трудова злополука”. Вижте и указанията какво да правим при трудова злополука. Трябва да имате също предвид, че тази застраховка не обхваща трудовите злополуки по чл. 55, ал. 2 от КСО.

-Документация по прилагането на чл. 315 от Кодекса на труда и чл. 27 от Закона за интеграция на хората с увреждания.

-Споразумение по член 18 от ЗЗБУТ – при строителни обекти или няколко фирми с общи работни места.

При въпроси свържете се с Адвокатска кантора “Йордан Даскалов“; тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu