адв. Йордан Даскалов; тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu

От края на месец септември Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия стартира осмата конкурсна сесия за набиране научноизследователски развойни проекти, които ще бъдат финансирани със средства от Национален иновационен фонд.

В рамките на месец, до 31 октомври, за безвъзмездна финансова помощ ще могат да кандидатстват предприятия, изготвили проектни предложения в някоя от следните области:

- Мехатроника и чисти технологии;

- Информационни и комуникационни технологии и информатика;

- Индустрия за здравословен живот и Биотехнологии;

- Нови технологии в креативните и рекреативните технологии.

В рамките на сесията няма да бъдат подпомагани проекти в сектора на рибарството и аквакултурите, първично производство на селскостопански продукти, закриването на неконкурентоспособни въглищни мини.

Кой може да кандидатства за финансиране?

Кандидатите трябва да са дружества, регистрирани съгласно Търговския закон, или да са координатори на проекта, когато той е съвместно разработван в партньорство с научна организация. Ще бъдат финансирани разходи за персонал, инструменти и оборудване, външни услуги, материали и консумативи, командировки в чужбина, свързани с научно развойната и иновационната дейност до разработката на прототип включително за 18 месеца. Срокът за изпълнение е намален наполовина в сравнение с досегашния с аргумента, че 36 месеца са твърде дълъг период за реализиране на иновация и последващото ѝ внедряване. Максималната сума, която ще могат да получат одобрените предприятия, е до 500 000 лв. Ще се финансират до 80% от направените разходи по проекта, като в тях се включват подпомагане на индустриални изследвания/експериментално развитие, както и процентно подпомагане в зависимост от това, дали кандидатът е малко или средно предприятие. Включено е и допълнително подпомагане за съвместно сътрудничество.

Отпусканите средства са изцяло национални и са помощ съгласно Закона за държавните помощи.

Условията за кандидатстване ще бъдат официално представени пред заинтересованите страни в лицето на научната общност и бизнеса на 30 август, а с допълнителна информация и документи за кандидатстване за Национален иновационен фонд 2016 можете да се запознаете на този линк http://www.sme.government.bg/?p=33687

Източник: ИАНМСП