През януари се очаква да започне прием на проекти по грантовата процедура „Добри и безопасни условия на труд“. В края на 2015 г. изтече срокът за публичното обсъждане на документите по процедурата. Това ще бъде интересна възможност за фирмите за осигуряване на добри и безопасни условия на труд, както и за гъвкави форми на организация на труда, което от своя страна се очаква да подобри качеството на работните места и да рефлектира положително върху производителността на труда в предприятията.

Въвеждането на нови организационни практики, модели и системи за управление на човешките ресурси и инвестициите в безопасни и здравословни условия на труд са сред начините да е по-лесно за повече младежи да съвместяват работа и учене. Това също така би улеснило съвместяването на професионалния и семейния живот на заетите лица, особено на работещите жени с малки деца. Гъвкавите форми на заетост могат да допринесат за по-дългото оставане в заетостта на по-възрастните работници и служители.

Процедурата също така цели да насърчи географската мобилност на работната сила в страната, като подкрепи работодателите чрез осигуряване на транспорт на наетите в предприятията лица, когато работното място е извън населеното място на тяхната месторабота. По нея ще бъде предоставяна целева подкрепа за работодатели, за да се насърчи географската мобилност на работната сила, което ще допринесе за повишаване нивата на устойчива заетост и за запазване на работните места. Общият бюджет на процедурата за предоставяне на безвъзмездна помощ е 80 млн. лв.

Кой може да кандидатства

Кандидатите могат да бъдат микро-, малки, средни и големи предприятия без значение от правния статут и начина, по който се финансират. Процедурата е силно атрактивна за всички направления на бизнеса, но безспорно най-интересна е за предприятия с по-голям персонал и такива от сектори, изискващи особено внимание и средства от страна на работодателя за осигуряване на безопасни условия на труд, както и за компании, които използват организиран транспорт до работното място за служители от околни населено места.

Какъв е размерът на помощта

Размерът на безвъзмездната финансова помощ за едно предприятие е между 50 хил. и 391 166 лв., като за малките и средните предприятия помощта може изцяло да покрие разходите по проекта, а от големите предприятия се очаква да осигурят минимум 20% собствено финансиране на дейностите.

Какво се финансира

Процедурата ще финансира разработване, адаптиране и въвеждане на системи за развитие на човешките ресурси в предприятията, включително възможности за гъвкави форми на заетост с цел оптимизация на работните процеси с акцент върху практиките за по-лесното съвместяване на професионалния, семейния и личния живот, както и удължаване трудовия живот на по-възрастните работници и служители. Въвеждане на иновативни модели за организация на труда в предприятията, насочени към повишаване на производителността и опазване на околната среда. В проектите може да се включат обезпечаване на софтуер за управление на човешките ресурси в предприятието; оптимизация на работните процеси, въвеждане на гъвкави форми на заетост и други практики за по-лесно съвместяване на професионалния и личния живот. Може да се включи разработване на план за осъвременяване на квалификацията на лица над 54 години; въвеждане на практики за удължаване на професионалния живот на по-възрастните работници и служители. Финансира се въвеждане на иновативни модели за организация на труда в предприятията, насочени към повишаване на производителността и опазване на околната среда. Може да се кандидатства за въвеждане на нови практики за обезпечаване на човешки ресурси – планиране, подбор и наемане; въвеждане/подобряване на мерките за развитие на кадрите по отношение на планиране на обучения, управление на кариерата, планиране и осъществяване на мерки за учене през целия живот.
По процедурата може да се кандидатства за въвеждане на промени в системите за възнаграждение на труда; оптимизация на вътрешната комуникация, подобряване на взаимоотношенията и координацията в работата между длъжностите и организационните звена на различни нива. Много популярна е възможността за финансиране на осигуряване на организиран транспорт от работодателя до и от работното място за заетите в съответното предприятие лица с местожителство до 100 км от работното място за период до 12 месеца чрез осигуряване на организиран транспорт за собствена сметка или възлагане на превоза на лицензиран превозвач.

Други дейности, които се финансират, са осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите, като например осигуряване на колективни предпазни средства, включително модернизация и/или реконструкция и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд. Това включва изграждане на парапети и конструкции; устройства за достъп до определени помещения с цел обезопасяване на хората, които работят в тях; изграждане на вентилационна и/или климатична система и др.

Процедурата финансира закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло по утвърдения списък на работните места и видовете работи в съответствие с Наредба №3 от 19 април 2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите. Важно е да се знае, че не се допуска закупуването на резервни бройки.

Възможно е финансиране на обучение на работниците и служителите относно специфичните рискове за здравето, свързани с конкретното работно място, и методите и средствата за тяхното ограничаване и предотвратяване и/или обучение за безопасна работа с нововъведеното по проекта работно оборудване и технологии, в случай че не е осигурено такова от доставчика.

Документи за кандидатстване могат да бъдат подавани след официалния старт на процедурата само по електронен път в системата ИСУН 2020 до 1 март 2016 г. Това означава, че фирмите трябва да имат квалифициран електронен подпис задължително.