адв. Йордан Даскалов; тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu

В България има много хора, които изпълняват поръчки за чужди компании, вкл. и такива, които са базирани в САЩ. Способите за договаряне на подобни поръчки са различни, но най-общо те са под формата на договори за изпълнение.

Какви са особеностите за обществено осигуряване на изпълнителите в България, при доходи по възлагане от компания в САЩ?

Общото правило е, че осигурителните вноски върху възнагражденията по подобни граждански договори, изплащани на физически лица, които не са регистрирани като самоосигуряващи се лица, се дължат от възложителите. В този случай осигурителните вноски се внасят от името на възложителя по договора, който удържа от възнаграждението осигурителните вноски за сметка на физическото лице и ги внася в бюджета заедно с осигурителните вноски за своя сметка.

Но поради липсата на спогодба в областта на социалното осигуряване между България и САЩ, за американска компания няма задължение да се регистрира в България като осигурител и съответно да удържа и внася дължимите осигурителни вноски по реда на българското законодателство.

Така задължението за осигуряване ще трябва да се спазва от изпълнителя, като получател на доход.

За целта е необходима регистрация в регистър БУЛСТАТ. Въз основа на тази регистрация изпълнителя следва да внася осигурителни вноски от свое име и за своя сметка като самоосигуряващо се лице (чл. 5, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване).

На основание чл. 4, ал. 3, т. 1 от КСО задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт (фонд „Пенсии“) са лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност. По свой избор те могат да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство (чл. 4, ал. 4 от КСО). Задължението за осигуряване на лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия, възниква от деня на започване или възобновяване на трудовата дейност и продължава до нейното прекъсване или прекратяване (чл.1, ал.1 от НООСЛБГРЧМЛ). Започването, прекъсването, възобновяването или прекратяването на трудовата дейност се установяват с декларация по утвърден образец /окд 5/, подадена до ТД на НАП по постоянен адрес в 7-дневен срок от настъпване на съответното обстоятелство  (чл. 1, ал. 2 от НООСЛБГРЧМЛ).

Доходът, върху който се дължат осигурителни вноски, включва всички възнаграждения, включително начислените и неизплатени или неначислените и други доходи от трудова дейност(чл. 6, ал. 2 от КСО).

Какви са сроковете за внасяне на осигурителни вноски?

Съгласно чл. 6, ал. 8 от КСО осигурителните вноски за самоосигуряващите се лица са за тяхна сметка и се дължат авансово върху избран от тях месечен осигурителен доход, който не може да бъде по-малък от минималния месечен размер на осигурителния доход и по-голям от максималния месечен размер на осигурителния доход, определени със Закона за бюджета на ДОО за съответната година. Максималният месечен размер на осигурителния доход за 2016 г. е 2600 лв. Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, започнали дейност през 2015 и 2016 г. е в размер на 420,00 лв. (чл.9, ал.2 от ЗБДОО за 2016 г.). Авансовите осигурителни вноски се внасят до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят (чл. 3, ал. 1 от НООСЛБГРЧМЛ).

След края на календарната година, самоосигуряващите се лица формират и окончателен месечен размер на осигурителния доход, въз основа на доходите, декларирани в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ (по аргумент от чл. 6, ал. 9 от КСО).

По описания ред се внасят задължителните осигурителните вноски за фонд „Пенсии“, за ДЗПО (за родените след 31.12.1959 г.) и за здравно осигуряване, както и осигурителните вноски за фонд „Общо заболяване и майчинство“, ако лицето е избрало да се осигурява и за тези рискове.

При въпроси свържете се с Адвокатска кантора „Йордан Даскалов“; тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu