По-високи цени на винетките. Годишната винетка за леки автомобили става 97 лв. Месечната – 30 лв., а седмичната – 15 лв.

Тези цени са все още под въпрос, тъй като са обжалвани пред Върховен административен съд и заседанието по делото е насрочено за 2 февруари 2016 г.

Увеличение на минимална работна заплата. От 1 януари размерът е 420 лв. Минималната часова работна заплата става 2.50 лв. при продължителност на работното време 8 часа и при 5-дневна работна седмица.

ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ОТ ФОНДОВЕТЕ НА ДОО И ПЕНСИОНИРАНЕ

От 1 янyapи 2016 г. влиза в cилa изискването работодателите да подават по електронен път болничните листове до НОИ. За целта фирмите трябва да се регистрират като потребители на електронните услуги на НОИ. Новите правила позволяват, ако работодателят има да подава до 2 документа, да ги подава на хартия или на електронен носител, ако са повече от два – на електронен носител или по електронен път, а ако са повече от 10 документа – задължително по електронен път. Системата ще изисква електронен подпис. От началото на 2015 г лекарите подават данните от болничния по електронен път директно в НОИ, но имаше забавяне при изплащането, защото работодателите ги подаваха на хартия. Очаква се с промените от тази година процесът да стане по-бърз поне с пет дни.

От 1 януари 2016 г. влизат в сила нови срокове за подаване на удостоверенията за изплащане на паричните обезщетения. За осигурителите срокът е до 10-о число на месеца, следващ месеца, през който осигуреното лице е представило при тях документите. За самоосигуряващите се лица – до 10-о число на месеца, следващ месеца, през който е издаден болничният лист, съответно до 10-о число на месеца, следващ месеца, от който се иска изплащане на обезщетението.

 

По нов ред ще се подават и документите за изплащане на обезщетения за болнични и майчинство.

Възраст и стаж за пенсиониране.

От началото на тази годинажените ще се пенсионират при навършване на възраст 60 г. и 10 месеца, а мъжетепри навършени 63 години и 10 месеца. С по два месеца се увеличава и осигурителния стаж – 35 години и 2 месеца за жените и 38 години и 2 месеца за мъжете.

 

КЕВР утвърди и нова цена на природния газ. Той поевтинява с 2.32%.


ОТНОСНО ДАНЪЦИТЕ СЪЩО ИМА РЕДИЦА ПРОМЕНИ

 

Увеличен е и акцизът за цигарите, който ще доведе до поскъпване с между 20 ст. и един лев на кутия. Цената на най-разпространените марки ще се повиши с около 30 ст.

Данък „уикенд“ влиза в сила. Данъчен кредит ще се възстановява пропорционално в зависимост от степента на използване фирмената стока или услуга за лични нужди на собственика, на работниците и служителите или за цели, различни от независимата икономическа дейност. В правилника към Закона за ДДС ще има нов начин за деклариране на тези стоки и услуги.

Прагът за ограничение на плащания в брой в страната се намалява от 15 хил. на 10 хил. лв.

Срокът за обратно начисляване на ДДС при търговия със зърнени култури е удължен до максимално разрешения от ЕК срок – 31 декември 2018 г.

Въвежда се авансово облагане с 10% данък върху доходите от други източници, изплатени от предприятие или самоосигуряващо се лице (лихви по заеми от местни физически лица, награди от игри и участия в състезания др.). Досега тези доходи подлежаха единствено на годишно деклариране и облагане от получателя им.

Задължителните здравноосигурителни вноски ще могат да се приспадат, когато съответният облагаем доход се включва при годишното изравняване на осигурителния доход, вкл. при продажба на имущество.

Сделките с държавните ценни книжа, извършени на регулиран пазар, вече се третират като необлагаем доход.

Данъчното облекчение не се прилага за сгради, получили сертификат за енергийна ефективност като резултат от обновяването им с публични средства.

На 1 януари влиза в сила новият Кодекс за застраховането, с който се дава възможност на КАТ да прекратява служебно регистрацията на автомобили без застраховка „Гражданска отговорност“. Глобата за несключена „Гражданска отговорност“ намалява от 400 на 250 лв. за физическо лице. Но когато потребителят е уведомен и му е даден срок да заплати застраховката си, но той не изпълни задължението си навреме, регистрацията на превозното средство ще се прекратява служебно.

Започва да работи националният регистър за опасни съоръжения. Той ще се управлява от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), като целта е да обхване 500 000 съоръжения.

През 2016 г. регистърът БУЛСТАТ става изцяло достъпен по интернет с възможност за електронно подаване на заявления с електронен подпис, справки и безплатен достъп онлайн. Това предстои, след като окончателно в Народното събрание бъдат измененията и допълненията в Закона за регистъра БУЛСТАТ.

Източници: Правна кантора „ДАСКАЛОВ“, Народно събрание, Министерски съвет, Електронни медии