адв. Йордан Даскалов; тел: 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu

Всеки български гражданин, който е пострадал от престъпление има право да иска финансова компенсация от държавата. Това е възможно както в случай,че престъплението е извършено в България, така и когато то е извършено в чужбина.

Кога може да се иска финансова компенсация от пострадалия или негови наследници?

Законът предвижда подпомагане и финансова компенсация на пострадали от следните престъпления: тероризъм; умишлено убийство; умишлена тежка телесна повреда; блудство и изнасилване, от които са настъпили тежки увреждания на здравето; трафик на хора; престъпления, извършени по поръчение или в изпълнение на решение на организирана престъпна група, както и други тежки умишлени престъпления, от които като съставомерни последици са настъпили смърт или тежка телесна повреда.

Какви са компенсациите?

Медицинска помощ при спешни състояния по реда на Закона за здравето; психологическа консултация и помощ; безплатна правна помощ (при реда и условията на Закон за правна помощ) и практическа помощ. Освен формите за подпомагане, пострадалите от престъпления имат право на еднократна финансова компенсация при условия и по ред, реламентирани в ЗПФКПП и се изразява в предоставяне от държавата на парична сума в размер от 250 до 5000 лв.

Какви са правилата?

Молбата за финансова компенсация се подава до областния управител по настоящ адрес на пострадалия или до Националния съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления, който й отговаря за изплащането на финансовите компенсации.

Не може да се иска финансова компенсация в следните случаи:
Когато пострадалият е бил осъден за престъпление по чл. 3, ал. 3 ЗПФКПП през последните 5 години преди подаване на молбата за финансова компенсация;
2. Деянието е било извършено в състояние на силно раздразнение, което е предизвикано от пострадалия с противозаконно действие, от което са настъпили или е било възможно да настъпят тежки последици за виновния или за негови ближни;
3. Деянието е извършено при превишаване пределите на неизбежната отбрана;
4. Пострадалият е получил обезщетение по друг начин; 5. Пострадалият не е уведомил компетентните органи за извършване на престъплението, освен ако по уважителни причини не е могъл да направи това.
Ако пострадалото лице е допринесло за настъпването на престъпния резултат, това води до намаляване на финансовата компенсация, която би получило.

Кои са промените в закона?

В ДЪржавен вестник (бр. 51 от 05.07.2016) са обнародвани промените в Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления – разширява се кръгът на лицата, които имат право на подпомагане и финансова компенсация от държавата. Кръгът на тежките умишлени престъпления срещу личността, за пострадалите, от които законът предвижда финансова компенсация, също се разширява. Финансовата компенсация не може да бъде предоставяна, ако пострадалият е получил компенсация или обезщетение по друг начин. След изплащане на компенсацията държавата ще има право да предявява регресен иск към извършителя на престъплението или към неговите наследници за възстановяването на изплатената парична сума.

При въпроси свържете се с Адвокатска кантора „Йордан Даскалов“
тел: 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu