До края на тази седмица ще стартира схема за подобряване условията на труд в предприятията. Финансирането е по  оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020″.

Какви са условията за финансиране

Общият бюджет на процедурата „Добри и безопасни условия на труд“ е 80 млн. лева. Могат да кандидатстват микро-, малки, средни и големи предприятия.

Основният критерий е за 2014 и 2015 г. кандидатите да имат оборот, равен или по-голям от максимално допустимия размер на авансовото плащане (20% от стойността на безвъзмездната финансова помощ).

Всяка компания участва самостоятелно, партньорството не е допустимо. Одобрените фирми ще имат възможност да си наемат изпълнители за различните дейности.

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ е 50 000 лева, а максималният – 391 166 лева.

Само големите предприятия трябва да осигурят съфинансиране в размер на 20% от общата стойност на проекта, става ясно от насоките за кандидатстване.

Кои дейности ще бъдат финансирани

1.Разработване, адаптиране и въвеждане на системи за развитие на човешките ресурси – например гъвкави форми на заетост, мерки за удължаване на трудовия живот на по-възрастните работници и служители, нови модели за организация на труда, софтуер за управление на човешките ресурси, промени в системите за заплащане на труда и др. Разходите по тази дейност не трябва да превишават 5% от общата стойност на проекта, а кандидатите задължително трябва да включат поне още една от останалите допустими дейности.

2.Осигуряване на организиран транспорт от работодателя до и от работното място за заетите в предприятието за период до 12 месеца. Дейността може да се извършва със собствен транспорт на фирмата или чрез лицензиран превозвач. Условието е разстоянието за превоз да е не повече от 100 км в едната посока.

3.Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване на професионалния и здравния статус на работниците и служителите. Към тази дейност са включени няколко примерни поддейности:

-Осигуряване на средства за колективна защита.

Приложен е примерен (неизчерпателен) списък на мерки за реконструкция, модернизация, обезопасяване на обекти, за покупка на машини и подходящи средства за защита. Например за защита от прах, токсични и други вредни вещества се допускат разходи за локална аспирационна система, за вентилационна система и др.; за защита от наднормен шум – прегради, ограждения, шумопоглъщащи покрития на стени и тавани и др., за защита от навлизане в опасна зона – заграждения, блокировки и др.

-Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло;

-Въвеждане на стандарти за безопасни условия на труд – например BS OHSAS 18001:2007 (Ocupational Health and Safety System) – система за управление на здравето и безопасността при работа;

-Обучение на работниците и служители за специфичните рискове за здравето им, свързани с индивидуалното работно място, и как те да бъдат ограничени и предотвратени. Изискването е това обучение да не се припокрива със задължителния въвеждащ инструктаж за безопасност на труда;

-Обучение на служители и работници за безопасна работа с нововъведено по проекта работно оборудване и технологии.

4.Осигуряване на социални придобивки за работещите – например ремонт и оборудване на места за отдих, за хранене и почивка в предприятията, изграждане на спортни съоръжения и др. Условието е след приключване на проекта ремонтираните помещения да запазят предназначението си за минимум 5 години.

Одобрените фирми се задължават да запазят заетостта на поне 50% от хората, за които се отнасят дейностите по проекта, за период от 6 месеца след приключването му.

Кандидатстването по схемата ще бъде само електронно чрез информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България – ИСУН 2020.

Крайният срок за прием на документи ще стане ясен с обявяване на старта на процедурата.

Източник: МТСП