В брой 27 на “Държавен вестник” от 05.04.2016 г. са обнародвани изменения и допълнения в Закона за признаване на професионални квалификации.
Основни цели на промените са насърчаването на свободното движение на специалисти, като се гарантира по-ефикасно и прозрачно признаване на ‪‎професионалните‬ ‪квалификации‬ в държавите от ЕС.
В тези насоки са:
Въвеждане на Европейската професионална карта.
Въвеждане на свъзможност за изразяване на продължителността на дадена програма освен в брой часове и в кредити по Европейската система за трансфер на кредити (ЕCTS).
Предвидени са също мерки за увеличаване на мобилността при медицинските специалисти.
Занапред е Задължително специалистите да притежават необходимите езикови умения за упражняването на професията в съответната държава.
Въвежда се също възможността завършил студент, който е преминал стаж за усвояване на професията в друга държава-членка, този стаж да бъде признат, когато лицето кандидатства за достъп до регулирана професия в държавата-членка по произход.