адв. Йордан Даскалов; тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu

Занапред нестопанските организации(т.н. юридически лица с нестопанска цел) ще се регистрират не в окръжните съдилища, а в Агенцията по вписванията.

Това става с измененията в Закона за юридическите лица с нестопанска цел, които вече са обнародвани в Държавен вестник (бр. 74 от 20.09.2016). В тази връзка се променят и добавят нови разпоредби в Закона за търговския регистър и в редица други закони.

Кои са основните промени по отношение на сдруженията с нестопанска цел?

Освен правилата за регистрация се създава Съвет за развитие на гражданското общество. Чрез него ще се реализира държавната политика за насърчаване и финансиране на гражданските инициативи.

Промени има и по отношение статута на нестопанските организации, които са с общественополезна дейност.

По отношение сроковете на прехвърлянето на регистрацията от окръжните съдилища към Агенция по вписванията:

Не е необходимо да бързате – Законът влиза в сила от 2018 г., като е предвиден и 3-годишен период за прехвърляне регистрацията на вече регистрираните нестопански организации в Агенцията по вписванията(от 1 януари 2018 г. до 31 декември 2020 г.). Не се изискват и такси за това вписване.

Заявления за първоначална регистрация и вписване на промени в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията ще могат да се подават и по електронен път с електронен подпис. За целта ЮЛНЦ следва да подаде заявление за пререгистрация към Агенция по вписванията, заедно с вписания в съда актуален устав или учредителен акт, заверен от съда по регистрация или от законния си представител. Вписването на ЮЛНЦ в регистъра към Агенция по вписванията ще става въз основа на подаденото заявление, заедно със заверения актуален устав или учредителен акт, и на удостоверение за актуално състояние, което ще бъде изпращано служебно от съда по регистрация до Агенция по вписванията в 3-дневен срок от поискването.

При въпроси свържете се с Адвокатска кантора „Йордан Даскалов“; тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu