В Държавен вестник(бр. 19 от 11.03.2016) са обнародвани изменения и допълнения на Закона за железопътния ‪транспорт‬.
С промените в националното ни законодателство се въвеждат разпоредбите на Директива 2012/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 година за създаване на единно европейско железопътно пространство.
Общите цели на директивата са да се улесни навлизането на нови участници на железопътния пазар и подобряване на конкуренцията с оглед развитието на по-ефективни и добре работещи товарни и пътнически железопътни услуги.
Измененията в закона са свързани и с въвеждането на електронния ‪билет‬, като превозен договор в железопътния транспорт при превоз на пътници, както и с използването на електронна товарителница при превоз на товари във вътрешно съобщение.