Европейската комисия ще промени Директивата за командироване на работници в рамките на ЕС още тази година.

Предвиждат се промени в три основни области – възнагражденията на командированите работници, включително при възлагане на дейности на подизпълнители, правилата за наетите чрез агенции за временна заетост работници и дългосрочните командировки.

Колко командировани работници има в Европейския съюз и къде работят те?

По данни на ЕС, между 2010 и 2014 г. броят на командированите работници в ЕС се е увеличил с близо 45 %. През 2014 г. в ЕС са организирани 1,9 млн. командировки — за сравнение, през 2010 г. техният брой е бил 1,3 млн,. а през 2013 г. — 1,7 млн. Средната продължителност на командировките е 4 месеца.
Като цяло командированите работници представляват едва 0,7 % от общия брой на заетите в ЕС. Техният процент обаче е особено висок в определени сектори и държави членки.
Само в сектора на строителството са извършени 43,7 % от общия брой командировки, въпреки че командироването е широко разпространено и в производствения сектор (21,8 %), услугите в сферата на образованието, здравеопазването и социалната дейност (13,5 %) и бизнес услугите (10,3 %).
Приемайки общо около 50 % от всички командировани работници, Германия, Франция и Белгия са трите най-привлекателни за командированите работници държави членки. Класацията на изпращащите държави се оглавява от Полша, Германия и Франция.

Каква е регламентацията сега и какво се променя

Според нормативните изисквания в момента работодателят не е длъжен да плаща на командирования работник повече от минималната ставка на трудовите възнаграждения, определена в приемащата страна, което на практика води до по-ниско заплащане за извършването на една и съща работа и до нелоялна конкуренция между дружествата.

В бъдеще всички правила във връзка с възнаграждението, които се прилагат по принцип за местните работници, ще трябва да бъдат прилагани и за командированите работници. Възнаграждението ще включва не само минималните ставки на заплащане, но и други елементи, като например премии или надбавки, когато има такива. Регламентираните законово или с колективни споразумения правила ще бъдат задължителни за командированите работници във всички икономически сектори. С предложението за промени се предоставя възможност на държавите членки да предвидят разпоредби за това, че подизпълнителите трябва да предоставят на своите работници същото заплащане като главния изпълнител.

С промяната на Диретивата ще се гарантира също така, че когато установени в чужбина агенции командироват работници, се прилагат националните правила за агенциите за временна заетост.

Ако продължителността на командировката надхвърля 24 месеца, ще трябва да се прилагат условията на трудовото законодателство на приемащата държава членка, когато това е в полза на командирования работник.

Източник: ЕК