адв. Йордан Даскалов, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu

За всеки съществува риск да претърпи злополука. А последиците понякога са дълготрайни  и свързани с разходи – преди всичко за лечение и възстановяване.

Когато обаче една злополука е настъпила по време на работа или при пътуване – към работното място или при връщане от работа, тя се определя като трудова.

От своя страна за работодателите трудовите злополуки са свързани с редица неприятни последици. Основните от тях са за уведомяване по административен ред за настъпване на злополуката, а също и за  изплащане на обезщетения на пострадалия. Тази отговорност е предвидена без значение от това дали работодателят има вина за настъпване на злополуката.

Трудовите злополуки са осигурен социален риск, при настъпването на който пострадалият работник или служител има право на обезщетение и от фондовете на държавното обществено осигуряване.

А когато има сключени и застрахователни договори за риска злополука, се изплаща и обезщетение от застрахователя.

Едновременно с това в чл.200 КТ законодателят е предвидил имуществена отговорност за работодател, чийто работник или служител е пострадал при трудова злополука, в резултат на която е настъпила временна или трайна неработоспособност, или смърт. Т.е. независимо от правото на обезщетение от фондовете на ДОО и от договор за застраховка, при трудова злополука работникът или служителят има право да претендира обезщетение от работодателя за претърпените от него вреди – имуществени (каквито са например разходите за лечение) и неимуществени (за претърпените болки и страдания в резултат от злополуката).

Това са основните причини заради които при злополуки работодателите приемат грешния подход да ги прикрият и представят за битови.

Но това води само до още по-големи рискове – немалки административни глоби. А в повечето случаи и до съдебни спорове и присъждане на обезщетения за пострадалите.

Именно за това, когато Ваш служител е претърпял злополука, не предприемайте прибързани действия, особено когато са в нарушение на закона. Съществуват и законови способи да се намали или да не бъде платено обезщетение за сметка на работодателя.

При въпроси свържете се с Адвокатска кантора „Йордан Даскалов“

тел. 0889 967 151

e-mail: office@personal-lawoffice.eu