Процедурата по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, по която ще бъдат разпределени общо 19.6 млн. лв., беше открита на 4 февруари. Крайният срок за подаване на предложения е вечерта на 5 май. Финансирането е насочено към всякакви по размер предприятия.

Това е втората по ред схема, открита през новия програмен период. От края на миналата година върви и събиране на проекти за внедряване на иновации на стойност близо 100 млн. лв. Предложения по нея се подават до 4 април.

Кои организации могат да кандидатстват и за какво финансиране

Финансирането е насочено към стартиращи компании(създадени преди не повече от три години).

Кандидатите могат да участват само индивидуално, а не в партньорства с други организации. По новата процедура ще се финансират проекти, насочени към разработване на продуктова (стока или услуга) или производствена (процесова) иновация. Предложенията трябва да попадат в някоя от четирите приоритетни области на „Иновационната стратегия за интелигентна специализация“ :

- информационните и комуникационните технологии, мехатрониката и чистите технологии;

- индустрията за здравословен живот и биотехнологиите и новите технологии в креативните и рекреативните индустрии. Предимство ще имат проекти, които попадат в тези области според регионалната им специализация в иновационната стратегия (за Югозападния регион например това са всички области без мехатроника и чисти технологии).

Допустими са широк кръг от дейности – изследвания, тестове и изпитания, регистрация на патент или полезен модел, създаване на прототипи и т.н. Финансиране се предоставя и за по-нататъшните етапи като изработване на икономическа оценка, разработване на технологии за производство, пазарни проучвания и промотиране на иновативния продукт или процес.

Важно: Допуска се представяне само на едно предложение от организация.

Впоследствие проектите трябва да бъдат изпълнени в рамките на две години. Финансирането ще се предоставя по режим de minimis, като всеки проект може да получи между 50 хил. и 391 166 лв. Фирмите могат да получат до 90% от стойността на проекта като безвъзмездна помощ.

Какви са новите изисквания

В първоначалните документи са направени няколко промени. Делът от бюджета на проекта, който може да се използва за възнаграждения на квалифициран персонал, се увеличава от 50 на 60%. Причината за това е, че в области като ИКТ например разходите за персонал често са основно перо.

Двойно по-голям става максималният допустим размер на разходите за придобиване на машини и оборудване, като новият таван вече е 100 хил. лв. Целта е повече възможности за компаниите, които имат нужда да закупят лабораторно оборудване или активи за производството на иновативния продукт.

Вече е необходимо поне един от членовете на екипа на кандидата да е доцент, за да получи предложението максимален брой точки за иновативен капацитет.

Запазва се изискването предприятието кандидат или неговите управители и съдружници да притежават поне един патент или регистриран полезен модел.