Адвокатска кантора „Йордан Даскалов“, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu

В брой 48 на Държавен вестник от 24.06.2016 г. са обнародвани промените в Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

В кои насоки са промените:

1. Относно размера на дяловото участие на на офшорно дружество в капитала на търговско дружество в България:

Според измененията когато две или повече дружества, които са регистрирани в офшорна зона, или контролирани от тях лица искат да имат дял в компании от важни сектори (например медии, банки, застрахователни и пенсионни дружества и др.), общият им акционерен дял не може да надхвърля 10%. Целта е ограничаване на действието на закона за случаите, в които дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, има минимално и незначително дялово участие в българско дружество, и неговото участие не влияе и не може да влияе върху дейността на българското дружество.

2.По отношение анонимността на собствениците на капитала:

Въвежда се изискването да се вписват действителните собственици на дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, когато това дружество пряко или косвено чрез българско дружество осъществява дейност.

Промените влизат в сила от 1 юли 2016 година.

Пълните текстове на обнародваните промени можете да видите на този линк http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=24BC22A111C31B5468B3AA3A3E80D53C?idMat=104877

Адвокатска кантора „Йордан Даскалов“, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu