адв. Йордан Даскалов, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu

ИА “Главна инспекция по труда” напомня, че срокът за подаване на годишните декларации и уведомления за 2016 г. за състоянието на условията на труд във фирмите е до 2 май 2017 г., тъй като 30 април е почивен ден.

От началото на годината досега са подадени около 10 000 декларации и 40 000 бр. уведомления за условията на труд, които фирмите с наети лица са задължени да подават в Инспекцията по труда по силата на чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд. Данните трябва да бъдат декларирани от около 210 000 работодатели, което означава, че към момента това задължение са изпълнили едва около 1/5 от всички малко повече от месец преди края на срока.

Кои работодатели са длъжни да подават декларация и кои уведомление

Задължени да подават декларация(или уведомление) са всички, които наемат персонал самостоятелно, или чрез агенция за заетост.

От задължението за подаване на декларация по чл.15, ал.1 ЗЗБУТ са освободени лицата, които работят сами – т.е. тези, които нямат нает персонал по трудов договор.

Само уведомление подават задължените лица, които  имат подадена декларация или уведомление за 2015 г., а през 2016 г. не са настъпили промени в обстоятелствата, подлежащи на деклариране.

Става въпрос за промени на следните обстоятелства:

- наименованието, седалището и адреса на управление на физическото/юридическото лице;

- основната и спомагателната дейност на предприятието, поделенията, големината на предприятието;

- работните места, свързани с работа на открито, под земята, във въздуха, на и под водата;

- опасностите, създаващи риск за здравето и безопасността;

- необходимостта от използването на лични предпазни средства;

- работните места с видеодисплеи.

Това са обстоятелствата отразени в самата декларация -  Раздел I, т.1 и 2; Раздел II, т.7,8 и 9; Раздел IV, Част І, т.22, 24 , Част II, т.25, Част IV, т.33 .

Къде се подава декларацията

Декларацията по чл.15, ал.1 ЗЗБУТ се подава в териториалните дирекции „Инспекция по труда“ по седалище и адрес на управление на предприятието.

Как се подава декларацията

След като бъде изготвена декларацията може да бъде подадена по два начина:

Вариант 1 – на място в ИТ: декларацията се принтира от следния линк https://public.gli.government.bg/GIT_Public/EAdminService/Deklar15_01_EmployerData, след което се полагат подпис  и печат. XML файла , който се записва и на електронен носител. Електронният носител заедно с принтираната версия се занасят в териториалната дирекция „Инспекция по труда“.

Служителят не ИТ, приел декларацията, издава удостоверение с входящ номер и дата.

Вариант 2 – по електронен път: данните се попълват в портала, подписват се с електронен подпис и се изпращат с натискане на отделен бутон.

На представеният от вас адрес на електронна поща ще получите отговор с входящ номер

До 30 работни дни от датата на подаване на декларацията, тя се вписва в публичен регистър и се публикува на интернет страницата на ИА ГИТ.

Уведомленията се подават по същия начин. Разликата е, че при подаване на място(уведомление на хартиен носител) не е необходимо да се носи записано на електронен носител уведомление, тъй като вече фигурирате в регистъра.

Правна кантора „Даскалов“, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu