адв. Йордан Даскалов, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu

Когато все по-трудно се намират служители, работодателите прибягват до гъвкъви форми за заетост. Една от тях е сключването на трудови договори с хора, които работят и при друг работодател.

Те обаче са свързани със спазването на редица законови изисквания – по отношение на работно време, възнаграждения, отпуски и ред др.

Пропуските, които естествено водят и до административни санкции, са резултат преди всичко от ползването на така наречените „бланкетни“ трудови договори.

Затова по-подходящ вариант за работодателите е да съобразят съдържанието на трудовите договори, а и на всички останали документи , с особеностите на дейност на предприятието.

Наемането на персонал по допълнителен трудов договор е свързано и с някои специфики в осигурителните задължения.

Осигурителни вноски при допълнителен трудов договор

Работници или служители, работещи по трудов договор, се осигуряват по реда на чл. 4 ал. 1 т. 1 от КСО. Всеки от работодателите(по основен и допълнителен трудови договори) внася осигурителните вноски за фондовете общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица.

Осигурителните вноски по допълнителния (втори) трудов договор се изчисляват върху получените възнаграждения, включително начислените и неизплатени или неначислените (чл. 6 от КСО), но върху не по-малко от минималния месечен размер на осигурителния доход по основната икономическа дейност на осигурителя за съответна професия, която заема лицето по трудовия договор, изчислен пропорционално на отработените часове. Вноските за фонд „Пенсии“, „Общо заболяване и майчинство“ и фонд „Безработица“ са за сметка на осигурителя и на осигуреното лице. А вноските за фонд „Трудова злополука и професионална болест“ са изцяло за сметка на осигурителя (работодателя).

За работа при условията на първа и втора категория труд, се внасят осигурителни вноски и за професионален пенсионен фонд.

Здравноосигурителните вноски се внасят по реда, определен в чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЗО, и се разпределят между осигурителя и осигуреното лице.

Месечният осигурителен доход по двете правоотношения, не трябва да надхвърля максималния месечен размер на осигурителния доход за съответната годината.

Осигурителни вноски при работодателя по допълнителен трудов договор

При втория работодател работникт декларира сумата, върху която са му внесени осигурителни вноски за работата по основния трудов договор. Ако по основното трудово правоотношение лицето е осигурено върху максималния осигурителен доход, при втория работодател осигурителни вноски не се дължат. Но когато възнаграждението по основния трудов договор е по-ниско от максималния осигурителен доход, по второто правоотношение се внасят осигурителни вноски върху изплатеното възнаграждение или минималния осигурителен доход по основната икономическа дейност на осигурителя, но върху не повече от разликата между максималния осигурителен доход и осигурителния доход, върху който са внесени осигурителни вноски при първия работодател.

Правна кантора „Даскалов“, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu