адв. Йордан Даскалов; тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu

Последните промени в Кодекса на труда(ДВ, бр. 102 от 22.12.2017 г.) поставят под въпрос бъдещето на редица фирми.

Те ще се отразят на предприятията, които трупат задължения за заплати, обезщетения и осигуровки.

Какви са новите неблагоприятни последици за работодателя при неизплатени заплати и обезщетения ?

1.Разширени са правомощията на Инспекция по труда

На първо място Инспекцията ще може да започва процедура по несъстоятелност, ако не са изплатени заплатите на повече от 1/3 от работниците в предприятията.

Занапред ГИТ ще може да издава задължителни предписания и съответно да налага санкции на работодател, който дължи заплати и обезщетения, дори и след като трудовите договори са прекратени.

2.Предвидени са допълнителни административни ограничения:

Работодатели, които дължат заплати и обезщетения на служителите си, вече няма да могат да участват в процедури по обществени поръчки като изпълнители и подизпълнители.

Досегашната проктика на прехвърляне на предприятия със задължения също няма да е възможна.

Измененията предвиждат предприятие с нает персонал да може да се прехвърли на друг собственик само след като отчуждителят изплати забавените заплати, обезщетения и задължителни осигурителни вноски.

Единствената друга възможност е  приобретателят да изпълни задълженията на предишния собственик.

Има ли възожност работодателят да се предпази от новите санкции и административни ограничения ?

Разбира се, но предимството вече е за предвидливите.

Едно от най-удачните решения е да забравите старите практики.

Формалното водене на счетоводна документация и единствено представянето в срок на отчети и декларации, занапред също няма да е достатъчно.

При въпроси свържете се с Адвокатска кантора „Даскалов“; тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu