адв. Йордан Даскалов; тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu

Вече сте спечелили конкурсна процедура за обществена поръчка…А може би ви предстои да участвате в такава и подготвяте необходимата документация. В такъв случай е добре поне да знаете и кога може да не получите в пълен размер средствата на които разчитате като изпълнител.

В брой 27 на “Държавен вестник” от 31.03.2017 г., е обнародвана новата Наредба за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове. С нея се регламентират основанията, при които се извършва пълна или частична отмяна на финансовата подкрепа със средства от ЕС. Идентифицират се и извършваните от бенефициентите нередности, които са в нарушение на приложимото право и които биха нанесли вреда на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Наредбата ще позволи да се прилага единен подход при извършване на финансови корекции по различните програми, които се съфинансират от ЕС.

С пълния текст на наредбата можете да се запознаете от този линк

http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=25BC3BC551233E65597F6B266832862B?idMat=113194

Адвокатска кантора „Йордан Даскалов“, тел. 0889 967 151

e-mail: office@personal-lawoffice.eu