адв.Йордан Даскалов;тел.0889 967 151;e-mail:office@personal-lawoffice.eu

От началото на април 2017 г. ИА ГИТ започна отново активни проверки в строителството. Причините са рисковия характер на сектора. Не само в безопасността на труда, но и за спазване на трудовото законодателство – най-вече относно работното време, почивките и заплащането на труда.

Къде и кои строителни обекти ще бъдат най-често проверявани през 2017 

На първо място това са големи строителни обекти, а също обекти с голям обем изкопни работи и жилищни сгради.

През 2016 г. например интензивни проверки са извършвани и на обектите, включени в „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“. При тях кратките срокове за изпълнение на дейностите, са били причина за пренебрегване на законодателните изисквания за работното време, наемането на неквалифицирана работна ръка, работа без трудов договор и т.н.

В София акцент е било спазването на работното време, заради многото сигнали за работа в почивните дни и също заради увеличения обем на строителството на сгради. Проверки са извършвани и в почивните дни.

Интензивните проверки на новостроящите се сгради и сградите, включени в програмата по саниране, ще продължат и през 2017 г.

Как най-често постъпват трудовите инспектори при открити нарушения

Строителството е един от малкото браншове, в които нарушенията, свързани с безопасността по труда, са повече от тези, свързани с трудовите правоотношения.

Най-нежелани от работодателите са актовете за спиране извършването на строително-монтажни работи на обекти или на различни участъци от тях, както и на необезопасени машини или съоръжения, които пряко застрашават живота и здравето на работещите.

Следват ги предписанията и санкциите за работа без трудови договори.

На трето място са предписанията и санкциите за отстраняване  на пропуски в осигуряването на безопасност и здраве при работа. Не се съгласуват общи правила с всички работещи на една площадка работодатели или ако ги има, работещите не се информират за тях.  Понякога изобщо липсва оценка на риска или тя е изготвена формално, без да са предвидени мерки за минимизиране на опасностите. Не се провеждат начални и периодични инструктажи.

При въпроси свържете се с Адвокатска кантора „Йордан Даскалов“, тел. 0889 967 151, e-mail: office@personal-lawoffice.eu