адв. Йордан Даскалов, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu

Едни от най-честите въпроси от страна на работодателите са дали и как може да се сключват срочни трудови договори? И дали има възможност всички служители да работят само по срочни договори? Защото прекратяването на безсрочните договори е свързано с редица законови ограничения и неспазването им става причина за спорове, изплащане на обезщетения и евентуални задължения за внасяне на осигурителни вноски от работодателя за минал период от време.

Ето в каква насока са отговорите на онези експерти, които просто „четат“ закона

За тези, които вече ги знаят – прескочете този абзац и погледнето направо следващият. А иначе, за привързаните към реда, ще ги обобщя накратко:

Срочен трудов договор се сключва на някое от основанията по  чл.68, ал.1 от Кодекса на труда:

- за определен срок;

- до завършване на определена работа;

- за заместване на отсъстващ работник или служител;

- за работа на конкурсна длъжност;

-за определен мандат.

Всъщност основните въпроси неслучайно са за първия вариант – сключването на трудов договор с определен срок на действие.

За да се сключи обаче този срочен трудов договор, трябва да е налице и някоя от следните предпоставки:

1. Работата  да е с временен, краткотраен или сезонен характер.

Временна е тази работа, която е извън постоянната дейност на предприятието и за която предварително се знае, че извършването й е ограничено в рамките на определен срок.

Сезонна е работата, обусловена от специфични климатични условия и чието извършване е ограничено в рамките на определен сезон. Това са работите и дейностите в сферата на хотелиерството и ресторантьорството, в селското стопанство и др.

Краткотрайна е работата с епизодичен, случаен и непредвидим характер. Това може да бъде дейност, свързана с възникнал проблем или повреда в инсталации и инфраструктурни съоръжения, необходими за нормалното функциониране на предприятието.

2. Работникът или служителят, с който се сключва договорът, да бъде новопостъпващ в обявено в несъстоятелност или ликвидация предприятие.

А несъстоятелността на предприятието трябва да бъде обявена със съответен съдебен акт и да е налице към момента на сключване на срочния трудов договор.

Т.е. заложеният в закона принцип е трудов договор с определен срок на действия да се сключва по изключение.

Поради тази причина обикновено се практикува сключването на срочен договор по „искане“ на самия работник или служител. За жалост и това не е достатъчно. Защото допълнителното условие е да са налице конкретни икономически, технологически, финансови, пазарни или други обективни причини. А когато и двете условия не са налице едновременно работодателят е нарушил закона още при сключването на договора.

Възможно ли е изобщо да се сключват срочни трудови договори без да се наруши законът 

Да, но за целта е необходимо първо да прецените какви са причините, поради които предпочитате да сключвате точно тези договори. Защото заради „стабилната“ икономическа среда в България не знаете колко персонал ще ви е необходим дори след няколко месеца? За да не мислите как да се освободите от нежелан вече работник? Или за да „мотивирате“ и без това трудно намиращите се на пазара на труда кадри.

А в действителност възможностите, които предоставя трудовото ни законодателство са много повече. И те понастоящем дават възможност за гъвкав подход.

При въпроси свържете се с Адвокатска кантора „Йордан Даскалов“, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu