адв. Йордан Даскалов, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu

В два от последните броеве на Държавен вестник бяха обнародвани нормативните изменения при командироването на работници в други страни от Европейския съюз. Основната им цел е да се избегнат лошите практики чрез командироването да се прикриванат иначе недопустими по закон резултати.

Вече тече 30-дневният срок, в който работодателите трябва да съобразят трудовите правоотношения със служителите си с новите изисквания.

Това се отнася преди всичко за така наречените предпрития(агенции) за временна заетост.

При подробен прочит обаче се откриват достатъчно възможности за заобикаляне на новите разпоредби, и то при привидно спазване на законовите изисквания.

Кои са промените в закона

Те са обнародвани в бр. 105 на Държавен вестник от 30.12.2016 г. и са в следните насоки:

Предвижда се по-добра защита на командировани и изпращани работници, които ще предоставят услуга в друга страна-членка на Евросъюза и страните от Европейското икономическо пространство. Основната цел е разбира се да спрат приктиките за прикриване чрез командироването на така наречения“социален дъмпинг“.

Изрично се посочва, че командироване е възможно, само ако съществува трудово правоотношение между работодателя и работника. Дава се възможност служители да предявяват искове срещу работодателите си, в случай на претърпени вреди, а синдикални организации да представляват ищците в съда. Уговорените условия на труд не могат да бъдат по-неблагоприятни за работника от установените в приемащата държава.

Как се променя редът за командироване

За целта нови текстове са предвидени в подзаконовия нормативен акт, относно реда за командироване и изпращане на работници от предприятие за временна заетост в България в някоя от другите страни от ЕС.

Условията на труд, които следва да бъдат осигурени на командированите или изпратени работници и служители от България в друга държава-членка на ЕС, в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или в Швейцария не могат да бъдат по-неблагоприятни от условията, установени в приемащата държава. Регламентират се и правилата за командироване или изпращане на служители от тези страни в България.

При въпроси свържете се с Правна кантора „Даскалов“, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu