адв. Йордан Даскалов, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu

От 9-ти март 2017 г. има ново становище на Министерството на труда и социалната политика относно прилагането на Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставянето на услуги. То е от значение при командироване на международни шофьори в страните-членки на ЕС и Европейското икономическо пространство.

Според новата Наредба за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на представяне на услуги(обн. ДВ бр.2, от 06.01.2017 г.) работодателите са длъжни да осигуряват най-малко същите минимални условия на работа, каквито са установени за работниците и служителите, изпълняващи същата или сходна работа в приемащата държава, когато командироването е в рамките на предоставянето на услуги в друга държава – членка на Европейския съюз, в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария.

В кои случаи се прилагат новите изискванията за командироването на шофьори 

Основното в становището на МТСП е, че по отношение на международния транспорт, новите условия за командироване по чл.121 а от КТ, се прилагат при:

1 Каботаж по смисъла на Регламент 1072/2009 и Регламент 1073/2009;

2 Когато българско транспортно предприятие от група предприятия командирова работник или служител (шофьор) в предприятие от същата група предприятия, установено в друга държава членка;

3 Когато българско предприятие, което осигурява временна работа, изпрати работник или служител (шофьор) в предприятие ползвател в приемащата държава членка.

В останалите случаи, както и когато командироването или изпращането е в държава извън ЕС, разпоредбите на чл. 121а КТ не се прилагат. Тоава командироването се извършва по общия ред на чл. 121от КТ  и Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина.

По отношение на въпроса за изчисляването на възнаграждението на шофьор, преминаващ през няколко държави, извън посочените случаи, следва да се прилага разпоредбата на чл. 121 KT и Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, като продължава да му се изплаща уговореното възнаграждение в България.

Пълното съдържание на становището на МТСП можете да видите на този линк https://www.rta.government.bg/images/Image/novini/2017/04-00-00-14-150317.pdf

При въпроси свържете се с Правна кантора „Даскалов“, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu