адв. Йордан Даскалов; тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu

Всеки работодател би казал, че и досегашните прaвила в трудовото законодателство му създават затруднения при санкциониране на служители.

В случая обаче става дума за защита за онези, които предоставят информация за евентуални злоупотреби на инвестиционния пазар.

В брой 26 на Държавен вестник от 28.03.2017 г. е обнародвана новата Наредба за процедурите за обмен на информация и сътрудничество между държавните органи, участващи в защитата на лицата, работещи по трудово правоотношение, подали съобщения за нарушения, свързани с пазарни злоупотреби с финансови инструменти.

С нея служителите, подали съобщения за пазарна злоупотреба, получават защита още в хода на дисциплинарно производство, започнато от техния работодател.

Наредбата е приета във връзка със Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти (ЗПМПЗФИ). Той влезе в сила още на 30.09.2016 г. Законът регламентира мерките срещу злоупотребата с вътрешна информация, незаконното разкриване на вътрешна информация и манипулирането на пазара на финансови инструменти.

С наредбатата е регламентиран редът за обмен на информация между Комисията за финансов надзор и Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда“.

Кои са работодателите попадащи в обхвата на наредбатa

Като се има предвид че закрилата е за служители, които биха предоставили финансова информация, свързана с емитиране на емисии на пазара на ценни книжа, става дума преди всичко за инвестиционни посредници и инвестиционни дружества, с дейност на финансовия пазар.

Но на практика всяко лице има право да подава съобщение за нарушение на закона, както при наличие на извършено нарушение, така и при наличие на основателни съмнения за извършено или предстоящо извършване на нарушение.

Така правилата за закрила при производство за налагане на дисциплинарно наказание са приложими спрямо всеки работещ по трудово правоотношение, подал информация по реда на ЗПМПЗФИ.

Кога и как служителят може да се защити

От закрилната процедура могат да се ползват работещи по трудово правоотношение, срещу които работодателят е започнал процедура за налагане на дисциплинарно наказание по реда на Кодекса на труда. Преди това същият служител е сигнализирал за евентуална пазарна злоупотреба с финансови инструменти.

За да се ползва защитата е необходимо дисциплинарното производство още да не е приключило. А самото дисциплинарно производство приключва с акт на работодателя за налагане на дисциплинарно наказание. В случай, че той е връчен на служителя, законът предвижда друг ред и възможности за защита.

При въпроси свържете се с Адвокатска кантора „Йордан Даскалов“, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu