адв. Йордан Даскалов, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu

Вече са в сила дълго коментираните правила за осигурителните задължения във връзка с данък „уикенд“.

В бр.29 на Държавен вестник, от 7-ми април 2017 г. бяха обнародвани и промените за условията, при които доходите в натура се освобождават от осигуровки . Това е възможно когато работодателят(който е и осигурител), плаща за тези доходи 10% данък върху разходите. Тогава служителите нямат задължения към фиска. Самите работодатели ще могат да приспадат направените разходи, в това число и за платения данък, от годишния си данъчен резултат.

Вече е ясно и как трябва да постъпват осигурителите, които до сега са начислявали осигурителни вноски върху доходи от трудова дейност, получени под формата на разходи в натура по смисъла на § 1, т. 83 от допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане.

Има и редица други изменения, които са в сила от 1-ви януари 2017 г. За осигурителите от значение е новата разпоредба на чл.1, ал.10 от Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху кои­то се правят осигурителни вноски. В нея се определя начинът, по който се формира минималният осигурителен доход при сумирано изчисляване на работното време за повече от един месец, в съответствие с новата ал. 17 на чл. 6 от КСО.

Пълното съдържание на промените вижте на този линк http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=CA9AEA22BB3BD247267BCDEF53776A1B?idMat=113287

адв. Йордан Даскалов, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu