адв. Йордан Даскалов, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu

Още от началото на годината(януари) са в сила промени в няколко закона, чиято единствена цел е да не се стига повече до злоупотреби с издаване на изпълнителни листове въз основа на „осъждания“, но не от съд, а  от така наречените арбитражи.

Промените са в няколко закона – Гражданскопроцесуалният кодекс, Законът за защита на потребителите и  Законът за международния търговски арбитраж.

За арбитражите вече е забранено да решават спорове между търговец и потребител. А именно при тях бяха най-големите злоупотреби – за получени „бързи“ кредити,  сметки за електроенергия, парно и т.н.

За търговците промени няма 

Нека да припомним, че промените се отнасят до потребителите на стоки и услуги – т.е. всеки един от нас, в качеството на физическо лице.

Когато обаче стоки или услуги се ползват от търговец(без значение дали е дружество или ЕТ), законовите промени не го защитават.

Така че арбитражните клаузи в търговските договори ще се прилагат и занапред.

След законовите промени арбитражите вече са длъжни да прекратят вече образуваните пред тях спорове срещу потребители. А окръжните съдилища да отказват издаване на изпълнителен лист, когато една от страните в арбитражния спор има качеството потребител.

Но защитата и занапред е в ръцете на „осъдения“

Става въпрос за няколко категории засегнати лица:

- тези срещу които има постановено решение на арбитраж, но няма издаден изпълнителен лист;

-тези срещу които има издаден изпълнителен лист по силата на арбитражно решение и вече е образувано изпълнително дело;

-търговците, за които промените в закона нямат отношение.

Какво всъщност се случи с вече издадените изпълнителни листи?

Отговорът е лесен макар и неприятен за длъжниците – по тях вече има образувани изпълнителни дела. И съдебните изпълнители не ги прекратяват, когато длъжникът не предприема адекватни действия. Дали твърдението за липса на основание и правен механизъм е вярно, е отделен въпрос. Но всеки съдебен изпълнител, е длъжен да събира дължимите суми по вече образувано изпълнително дело.

За жалост има много длъжници, които  не предприемат нищо след получаване на покана за изпълнение. А това е най-голямата грешка, защото в подобни случаи сроковете за реакция са твърде кратки.

Най-добре е разбира се да се реагира още след като узнаете за решение, издадено от арбитражен съд. И занапред това може  да се случи, макар и по отношение на фирмите. За да не оставаме „изненадани“ след получаване на покана едва от съдебен изпълнител.

Дори и в момента ВКС решава многобройните заварени случаи – още преди влизането в сила на поправките в закона ( от 24 януари).

А занапред законът предвижда, че окръжните съдилища са тези, които правят преценка за валидността на арбитражните решения – след ато е поискан изпълнителен лист.

Основният извод е, че законът вече дава достатъчно възможности за защита срещу решения на арбитраж. Но е необходимо и засегнатият да реагира своевременно.

При въпроси свържете се с Адвокатска кантора „Йордан Даскалов“, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu