адв. Йордан Даскалов, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu

Вече е внесен за обсъждане проектът за промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските. Той ще засегне преди всичко работодателите, които са въвели система за сумирано отчитане на работното време. С предлаганите изменения на практика се променят правилата за съставянето на графиците и за определяне на нормата за продължителност на работното време. Въвеждат се и нови изисквания за документална отчетност при въвеждане на сумирано отчитане на работно време. Удължава се от 3 на 5 години срокът, в който работодателят е длъжен да съхранява документацията след края на периода.

Друга част от предстоящите промените е във връзка с предвиденото в Кодекса на труда от 1 юни 2017 г. разширяване на кръга на лицата, имащи право да ползват отпуск поради бременност, раждане и осиновяване и отпуск при смърт или тежко заболяване на родител.

С промените в наредбата подробно се регламентират документите, които се водят от работодателя, при заяваване и ползване на цитираните по-горе отпуски. Уреждат се обстойно и хипотезите за прекратяване на отпуск, чието ползване вече е започнало.

Сега е моментът заинтересованите лица(в това число работодатели и организации) да вземат отношение по предлаганите промени.

За тези, които искат да реагират своевременно:

Адвокатска кантора „Йордан Даскалов“, 

тел. 0889 967 151

e-mail: office@personal-lawoffice.eu