адв. Йордан Даскалов, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu

Ето кои са последните промени в данъчното законодателство, които бяха приети със  Закона за изменение и допълнение на ДОПК, обн. в бр.92 на ДВ от 17 ноември 2017 г.

Промени в Данъчно осигурителния процесуален кодекс

Вече не е необходимо данъчно задължените лица да представят пред компетентните органи удостоверение за липса или наличие на задължения, издадени по тяхно искане от НАП, Агенция „Митници„ и общините в изпълнение на задължения предвидени в други нормативни актове.

Занапред тази информацията ще се предоставя по служебен път.

Отпада също и задължението на ЕТ преди заличаване от Търговския регистър да уведомява НАП

Промени в Закона за акцизите и данъчните складове

Отпада изискването за лицата, вписани в търговския регистър, да подават декларация, че не са в производство по несъстоятелност или ликвидация, когато представят искане за издаване на лиценз за управление на данъчен склад, за издаване на удостоверение за освободен от акциз краен потребител и за други регистрационни режими;

Отпада и изискването лицата да декларират пред митническите органи, че не са извършили тежко или повторно нарушение по ЗАДС, когато подават искане за издаване на лиценз, регистрация или извършване на дейност с акцизни стоки

Новото в Закона за местните данъци и такси

При периодичния технически преглед на превозното средство вече е възможно заплащането на данъка да се удостоверява чрез достъп до автоматизирани системи за обмен на информация;

Новото в Закона за корпоративното подоходно облагане

Отпада задължението за подаване на годишна данъчна декларация на данъчно задължените лица, които през данъчния период не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството. Тази промяна се прилага и за годишната данъчна декларация и годишния отчет за дейността за 2017 г.

Новото в Закона за данък върху добавената стойност

Правото на доброволна регистрация да може да се заяви пред Агенцията по вписванията към момента на заявяване за вписване на първоначална регистрация

Важно: Промяната влиза в сила от 01. 01. 2019 г.;

Отпада също изискването при регистрация по ЗДДС да се изготвя регистрационен опис на наличните активи.

Правилото е че регистрационен опис не се подава, когато не е подаден до влизането в сила на този закон и срокът за подаването му изтича след тази дата. В тези случаи правото на приспадане на данъчен кредит за наличните активи и получените услуги към датата на регистрация по ЗДДС се упражнява по реда, предвиден в този закон.

Промени в Закона за счетоводството

Отпада изискването за представяне на годишен финансов отчет от предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период, като това обстоятелство се обявява с декларация, която се публикува в търговския регистър в срок до 31 март на следващата година.

Промени във Валутния закон

При пренасяне на парични средства в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута през границата на страната за трета страна митническите органи изискват по служебен път информация за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 11 от ДОПК.

Промени в Кодекса за социално осигуряване

Промените в Кодекса за социално осигуряване са свързани с дейността по допълнително пенсионно осигуряване и пенсионноосигурителните дружества. Въвеждат се изисквания към управлението и членовете, които участват в управителни и контролни органи на дружествата.

Съдържанието на променените текстове можете да видите на този линк

Правна кантора „Даскалов“, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu