адв. Йордан Даскалов, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu

Последните измененията и допълненията на Кодекса на труда са обнародвани в Държавен вестник, брой 105 от 30.XII.2016 г. и влязоха в сила от същия ден.

Промените, които биха заинтересовали най-много работодатели и служтели са в следните няколко насоки:

-командироване и изпращането на работници и служители в друга държава-член на Европейския съюз, страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария;

-трудовите спорове;

-воденето на електронно трудово досие.

Важното е, че от началото на 2017 г. дори при кратките командировки в ЕС в рамките на предоставянето на услуги, работодателят е длъжен да осигурява условия и заплащане, каквито са тези на служителите на сходни длъжности в приемащата държава.

Така български работодател, който командирова работник или служител не повече от 30 дни в друга държава – членка на Европейския съюз, в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, задължително  осигурява поне същите минимални условия на работа, каквито са установени за работниците и служителите, изпълняващи същата или сходна работа в приемащата държава.

Правилото важи за всички командировки в страна от ЕС – вкл. и кратките неколкодневни.

В какво се изразяват промените за командироване и изпращане на работници и служители в друга страна от ЕС

Нова е разпоредбата на чл. 121а КТ и е изменена разпоредбата на чл. 127, ал. 4 КТ.

Според промените:

Командироване на работници или служители в рамките на предоставяне на услуги е налице, когато:

1. български работодател командирова работник или служител на територията на друга държава – членка на Европейския съюз, държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария:

а) за своя сметка и под свое ръководство въз основа на договор, сключен между работодателя и ползвателя на услугите;

б) в предприятие от същата група предприятия;

2. работодател, регистриран по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, на Конфедерация Швейцария или на трета държава командирова работник или служител на територията на Република България:

а) за своя сметка и под свое ръководство въз основа на договор, сключен между работодателя и ползвателя на услугите;

б) предприятие от същата група предприятия.

Изпращане на работници или служители в рамките на предоставяне на услуги е налице, когато:

1. регистрирано по българското законодателство предприятие, което осигурява временна работа, изпраща работник или служител в предприятие ползвател на територията на друга държава – членка на Европейския съюз, държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

2. предприятие, което осигурява временна работа, регистрирано по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, на Конфедерация Швейцария или на трета държава, изпраща работник или служител на работа в предприятие ползвател на територията на Република България.

Работник или служител може да бъде командирован или изпратен, когато за целия период на командироването или на изпращането съществува трудово правоотношение между него и командироващия или изпращащия работодател.

Кои досегашни изисквания към работодателите остават същите

Запазва се изискването, при командироване или изпращане на работник или служител на работа зад граница за повече от един месец, предприятието още преди заминаването писмено да го информира за:

1. продължителността на работата;

2. валутата, в която ще се изплаща възнаграждението;

3. допълнителните трудови възнаграждения, които ще се изплащат в пари или в натура, свързани с командироването зад граница, ако такива са предвидени;

4. условията за завръщане в страната.

Запазва се и изискването при командироване за срок, по-дълъг от 30 календарни дни, да се иска писмено съгласие на работника или служителя.

Условията и редът за командироване и изпращане ще се определят с нова наредба на Министерския съвет. След публикуването й, както и във връзка с горните изисквания предстои адаптирането на:

Промени относно обезщетенията при командироване

В тази връзка е изменен чл. 215  КТ

При командироване по чл. 121, ал. 1 работникът или служителят има право да получи освен брутното си трудово възнаграждение още и пътни, дневни и квартирни пари при условия и в размери, определени от Министерския съвет.

При командироване по чл. 121а, ал. 1, т. 1 и при изпращане по чл. 121а, ал. 2, т. 1 работникът или служителят има право да получи освен брутното си трудово възнаграждение още и пътни пари при условия, определени в наредбата по чл. 121а, ал. 8.

Електронно трудово досие 

Регламентирано е с новия текст на чл. 128б, ал. 3 КТ.

Промените са свързани със задължението работодателят да води трудово досие на всеки работник или служител от момента на постъпване на работа.

От началото на 2017 г.  част от съдържанието на трудовите досиета може да бъде създавано и съхранявано в електронен формат. Правилата за електронните трудови досиета ще бъдат уредени с подзаконов акт на Министерски съвет.

Новото при трудовите спорове

Нова е разпоредбата на чл. 357, ал. 4 КТ.

Изменена е разпоредбата на чл. 361, ал. 2 КТ.

Добавено е, че трудови са и споровете между работниците или служителите, които са или са били командировани или изпратени на територията на Република България по чл. 121а, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 2, и техния работодател в случаите, когато са претърпели вреди поради неспазване на условията на работа по чл. 121а, ал. 5, включително след прекратяването на трудовото правоотношение.

В случаи, когато работодателят е подизпълнител, исковете за неизплатените на работника или служителя минимални възнаграждения могат да се предявяват и срещу изпълнителя, на който работодателят е пряк подизпълнител, или солидарно срещу работодателя и изпълнителя. Отговорността на изпълнителя се ограничава до правата на работника или служителя, произтичащи от договорните отношения между изпълнителя и работодателя.

Трудовите спорове за осигуряване на условия на работа на командированите или изпратените в Република България работници или служители по чл. 121а, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 2 са подсъдни на съда по мястото, където работникът или служителят временно полага или е полагал труда си.

Нови правомощия на Главна инспекция по труда

Занапред изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ ще осъществява безплатно административно сътрудничество чрез Информационната система на вътрешния пазар с компетентните органи на другите държави – членки на Европейския съюз, на държави – страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария. Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ получава чрез Информационната система на вътрешния пазар искания за събиране на публични вземания по чл. 162, ал. 7 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

При въпроси свържете се с Адвокатска кантора „Йордан Даскалов“, 

тел. 0889 967 151

e-mail: office@personal-lawoffice.eu