адв. Йордан Даскалов, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu

Скоро ще бъдат обнародвани промени в няколко наредби, касаещи прилагането на Кодекса за социално осигуряване.

Те са във връзка с плащанията на осигурителни вноски, регистриране на трудови злополуки от работодателя, социални плащания и обезщетения за безработица, гарантирани вземания на работници при несъстоятелност.

За работодателите и осигурителите може би най-същественото са измененията и допълненията на Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите върху които се правят осигурителни вноски. Добре е да се запознаете още от сега с предстоящите промени, тъй като те ще влязат в сила не след обнародването им в Държавен вестник, а със задна дата – от 1-ви януари на тази година.

Кое е най-важното от промените при плащанията на осигурителните вноски:

С новата разпоредба на ал. 10 от чл. 1 се определя начинът, по който се формира минималният осигурителен доход при сумирано изчисляване на работното време за повече от един месец, в съответствие с новата ал. 17 на чл. 6 от КСО (в сила от 01.01.2017 г.).

Съгласно новият текст „Минималният осигурителен доход при сумирано изчисляване на работното време за повече от един месец е равен на сбора от минималния месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя, съответно сбора от минималната работна заплата, за месеците от периода, за който е установено сумираното отчитане на работното време. Когато отработените и други часове с  осигурителни вноски по установения за месеца от работодателя график на лицето са по-малко или повече от договореното работно време, минималният месечен размер на осигурителния доход е по-малък или по-голям от определения. В тези случаи минималният месечен осигурителен доход се определя, като сборът от минималния месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя, съответно сборът от минималната работна заплата, се раздели на законоустановените работни часове за периода на сумираното изчисляване на работното време и получената сума се умножи по броя на отработените  и други часове с осигурителни вноски по установения за месеца от работодателя график на лицето.“

Вижте и ал.4 на чл.2 от проекта на наредбата. Тя е свързана с миналогодишните промени в Закона за корпоративното подоходно облагане и в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, според които работодателят избера дали да облага с данък върху разходите по чл. 204, ал. 1, т. 4 от ЗКПО доходите в натура, представляващи разходи в натура по смисъла на § 1, т. 83 от допълнителните разпоредби на ЗКПО. В този случай доходите в натура не се включват в облагаемия доход на отделното физическо лице.

С изменението в чл. 2, ал. 4 се предлага тези доходи в натура да бъдат изключени и от доходите, върху които се дължат осигурителни вноски, а именно:

„Осигурителните вноски не се изчисляват и внасят и върху доходите от трудова дейност, получени под формата на разходи в натура по смисъла на § 1, т. 83 от допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане, ако осигурителят е направил избор по чл. 24, ал. 3 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица да облага тези разходи по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане.“.

Осигурител, който до датата на обнародване на това постановление в „Държавен вестник“ е начислявал осигурителни вноски върху доходи от трудова дейност, получени под формата на разходи в натура по смисъла на § 1, т. 83 от допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане,може да прилага чл. 2, ал. 4 от датата на обнародване на постановлението.

Обърнете внимание и на измененията в чл. 3, ал. 2 от проекта на наредбата – заличава се второто изречение на разпоредбата. Така се облекчават задължените лица при попълване на справката за окончателния размер на осигурителния доход към годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. Промените са във връзка с променените указания за попълване на таблиците към нея.

Има и редица други изменения, като напомняме, че те влизат в сила от 1-ви януари 2017 г., с изключение на чл. 2, ал. 4, който влиза в сила от датата на обнародване в „Държавен вестник“.

При въпроси свържете се с Адвокатска кантора „Йордан Даскалов“, 

тел. 0889 967 151

e-mail: office@personal-lawoffice.eu