адв. Йордан Даскалов, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu

Става дума за удължаване на срокът за произнасяне относно характера на злополуката. В бр. 28 на Държавен вестник, от 4-ти април 2017 г., бяха обнародвани промени в Наредбата за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки.

Срокът за произнасяне на длъжностното лице в Националния осигурителен институт, с разпореждане за приемане или неприемане на злополуката за трудова, е удължен от 7 на 14 дни. Изрично е регламентирано, че произнасянето става въз основа на наличните в досието за трудова злополука документи и на данните в информационната система на НОИ. Това е информационната система, която поддържа НОИ за осигурените лица, осигурителите и самоосигуряващите се лица, въз основа на данните, предоставени от Националната агенция за приходите, и за трудовите злополуки и професионалните болести.

Цитираните промени са във връзка с действащата от 1 януари 2017 г. разпоредба на чл. 60 от Кодекса за социално осигуряване.

Няма обаче промяна в изискванията и сроковете, които трябва да спази работодателя. Какви са те:

Работодателят е длъжен да установи обстоятелствата около настъпването на злополуката. Резултатите от така проведеното разследване се отразяват в протокол, чието съдържание също има изрични изисквания.

В случай че обстоятелствата, при които е настъпила злополуката дават основания да се предположи, че тя е трудова, за работодателя е предвидено:

-в 3-дневен срок да уведоми органите на НОИ и Инспекция по труда, а в случай на смърт и прокуратурата.

-да оформи необходимата вътрушна документация във връзка със злополуката.

В случай че работодателят не изпълни задължението си за уведомяване за настъпила трудова злополука, това може да бъде направено от пострадалото лице или неговите наследници пред ТП на НОИ.

В случаите на злополука от значение за евентуалната отговорност на работодателя е начинът, по който са отразени обстоятелствата за нейното настъпване.

От тях зависи и произнасянето на НОИ, чийто срок е удължен с цитираните по-горе изменения в наредбата.

При въпроси свържете се с Адвокатска кантора „Йордан Даскалов“, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu