адв. Йордан Даскалов, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu

За избягване на рисковете по време на работа при минусови температури, са предвидени и редица изисквания, свързани основно с условията на труд. А тяхното спазване е гаранция, че няма да се стигне до трудови злополуки.

Но разпоредбите, насочени към работодателите, са разпръснати в различни нормативни актове.

Затова, освен основните препоръки, в коментара можете да видите също и къде точно са записани въпросните изисквания.

Какви мерки да предприеме работодателят без да спира работния процес?

Изискванията към работните места при тежки условия са подробно описани в Наредба № РД-07-3 от 18.07.2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места.

Според въпросната наредба при работа на открито работодателят е длъжен да се съобразява с подадените червени и оранжеви кодове за опасни метеорологични условия – снеговалеж, дъжд, вятър, ниска температура, мъгла, и да предприеме предпазни мерки. Такива могат да бъдат промяна на работното време, въвеждане на по-чести почивки, промяна на типа работа, като се възлага такава, която е по-безопасна при дадени условия, осигуряване на подходящи лични предпазни средства или средства за колективна защита, на помещения с условия за възстановяване на топлинния баланс на организма, топли напитки и т.н.

С кои забрани трябва да се съобрази работодателят?

Преди всичко работата на открито, когато температурата е под 10 °С, е забранена за лица, ненавършили 18 години(вж. Наредба №6/2006 г. за условията и реда за даване на разрешение за работа на лица, ненавършили 18 години).

Забранено е също извършването на строително-монтажни работи при следните кличатични условия, изброени в Наредба №2/2004 г. – гръмотевична буря, обилен снеговалеж, силен дъжд и/или вятър, гъста мъгла, през тъмната част на денонощието или при прекъсване на изкуственото осветление и др.

За личните предпазни средства, които се използват при работа на открито в студ, можете да направите справка в приложението на Наредба №3/2001 г.

При работа с вибриращо оборудване(пр. перфоратори, виброплочи), при среднодневни температури, по-ниски от  плюс 10 °С, работодателят трябва да осигури специални помещения за периодично затопляне с температура на въздуха поне 22°С, относителна влажност от 40 – 60 % и скорост на движение на въздуха не по-висока от 0, 3 m/s.(вж. Наредба №7/1999 г.).

А за това кога на работещите се предоставя безплатна храна при работа в зимни условия, можете да направите справка в едноименната Наредба №11/2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея.

Според цитираната наредба работодателят предоставя безплатна предпазна храна в следните случаи:

- в производство с непрекъсваем процес на работа;

-12-часов работен ден при сумирано изчисляване на работното време;

-когато работниците полагат допълнително труд преди или след установеното работно време, с продължителност не по-малко от 2 часа. За изброените хипотези, когато среднодневната температура е под +10 °С през повече от половината максимално установено в Кодекса на труда работно време, работещите имат право на безплатна храна за съответните дни.

При въпроси свържете се с Правна кантора „Даскалов“, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu