адв. Йордан Даскалов, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu

Работодателите знаят, че най-ефективният способ за санкциониране на служител, който не спазва правилата за работа, е паричната санкция.

Затова и масово налагат глоби на тези от работниците, които не изпълняват поетите задължения. Обществена тайна е практиката  за подобно „глобяване“ – особено при закъснения за работа.

Но според българското законодателство това е незаконно.

В Кодекса на труда изрично са изброени наказанията, които работодателят има право да налага при нарушения на трудовата дисциплина. Сред тях не е предвидена възможност за финансова санкция(т.е. глоба).

Също така самото удържане на суми от трудовите възнаграждения е възможно при спазване на допълнителни, изрично установени в закона изисквания.

Възможно ли е тогава налагането на глоби на служители, които не спазват правилата за работа?

Да разбира се, и то не само при закъснения за работа, но и за други нарушения. колкото и да звучи в противоречие с казаното по-горе. Но трябва да бъде направено така, че да не се нарушават законовите изисквания.

Основният проблем е, че правилата, свързани с отговорността на служителите  не само в частните фирми, но дори и във ведомства от държавната администрация, не винаги са съобразени с изискванията на закона.

Грешка би било, във вътрешни актове на работодателя, като санкция за каквито и да било нарушения на трудовата дисциплина, да се предвижда налагането на глоба – и то под формата на удръжка от трудовото възнаграждение.

Именно заради законовите ограничения няма унверсален вариант за въвеждане на общо правило за налагане на парични санкции от страна на работодателя.

Необходимо е това да става според особеностите на дейността в предприятието-работодател.

При въпроси свържете се с Правна кантора „Даскалов“, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu