адв. Йордан Даскалов, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu

Какво е неперсонифицирано дружество

Дружествата по закона за задълженията и договорите (или още ДЗЗД) представляват граждански дружества, които са създадени посредством договор между 2 или повече на брой лица с оглед обединяване на дейността им и за постигане на обща стопанска цел. Тези дружества не са самостоятелно юридическо лице-търговец, въпреки че подлежат на вписване в регистър БУЛСТАТ.

Относно данъчни задължения ДЗЗД представляват отделен правен субект и на практика е приравнено на търговските дружества. ДЗЗД са данъчно задължени и облагат своите резултати от стопанската дейност по общия ред на Закона за корпоративното подоходно облагане.

Като работодатели и платци на доходи на физически лица, те имат същите задължения по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, както търговските дружества.

А според Закона за ДДС те представляват самостоятелно данъчно задължено лице и имат възможност да притежават отделна регистрация за целите на този закон. Плащанията в полза на съдружници в ДЗЗД, с характера на доход от участие в това дружество, са приравнени и подлежат на облагане като доходи от дивидент.

Какво предвиждат промените в закона

Предвид последните промени в ЗДДС, неперсонифицирано дружество, в което участва съдружник, регистриран по ДДС, също трябва задължително да се регистрира по закона. Основанието за това задължение е чл.10 а от ЗДДС, който е в сила от началото на годината.

Регистрацията трябва да стане в 14-дневен срок от датата на договора за създаване на неперсонифицираното дружества, която се смята и за дата на регистрация на дружеството по ЗДДС.

А при заварени случаи(т.е. вече съществуващо дружество), има едномесечен срок, в който трябва да се подаде заявление за регистрация. Така всички неперсонифицирани дружества, които имат съдружник, регистриран по ЗДДС, трябва да подадат в НАП заявление за регистрация по закона до края на януари 2017 г. , като за тях за дата на регистрация се счита датата на връчване на акта за регистрация.

По данни на НАП новата разпоредба ще засегне около 7000 заварени случаи на неперсонифицирани дружества в страната.

Какви са последиците от регистрация на неперсонифицирано дружество по ДДС

С регистрацията на неперсонифицирано дружество по ДДС за него възникват редица задължения във връзка с водене на отчетност. А това е свързано и с раходи за отделно счетоводно обслужване на дружеството. Т.е. дейността е каквато е била и досега, но разходите нарастват.

Много по-висок риск има обаче при допускане на дори елементарна грешка при водене на счетоводството. Причината е , че когато дружеството разчита не на собствено счетоводство, а на външен изпълнител на услугата, рискът от подобни грешки е многократно по-висок. Същото е и когато счетоводството на някой от съдружниците изпълнява и отчетните задължения на дружеството по ДЗЗД.

А тогава следват ревизии и насрещни прверки от данъчната администрация. Излишно е дори да обсъждаме какви са последиците от санкции във връзка с нарушения по ДДС.

Поради това съдружниците в неперсонифицирано дружество би следвало първо да обмислят какви законови възможности имат за избягване на регистрацията по ДДС и след това да преценят кое е по-изгодно за бъдещата им дейност.

При въпроси свържете се с Правна кантора „Даскалов“, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu