адв. Йордан Даскалов; тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu

Става въпрос за това какви проверки е планирала Главна инспекция по труда(ГИТ) до края на настоящата година.

Преценката се прави на първо място в зависимост от това, къде и какви нарушения са били установени през предишната 2017 г.

Кой и за какво ще бъде проверяван? (според план за дейност на ГИТ през 2018)

Защита на лични данни (GDPR)

1.Строителните фирми – на първо място. И не защото са “обичайните заподозрени”. Основният критерий е риска от трудов травматизъм. Но не е тайна, че в строителството нарушенията са свързани и с нерегламентирани начини на плащане на заплати, работа без трудови договори, или само формално спазване на изисквания за работно време, почивки и отпуски.

Задължително ще  бъдат проверявани обектите, на които се работи по „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради“, по изграждане на Софийското метро, строителни обекти с голям обем земни (изкопни) работи, както и такива, на които се извършват дейности по разрушаване на съществуващи сгради и съоръжения.

2. Рисковите производства ще бъдат проверявани по списък. В него са включени 35 групи производства и обекти. А самите проверки ще бъдат извършвани в следната периодичност:

-на три месеца – подземни обекти за добив на въглища,

-на шест месеца – добив на метални руди, открит добив на полезни изкопаеми и производство на експлозиви,(на една година – нефтохимични производства, производство на химични продукти (бои, лакове и други), производство на цветни метали – олово, цинк, мед, алуминий и др., производство на чугун и стомана, амонячни хладилно-компресорни инсталации, кислородни производства, производство на етерично-маслени и козметични химични продукти, производство на стъкло и изделия от стъкло, керамични изделия, цимент, вар и гипс, производство на изделия от каучук, производство и съхранение на спирт, петролни складове, галванични и термични производства.

Важно е да знаете: Когато след проверка са издадени предписания се извършват последващи проверки за контрол на наложените с тях принудителни административни мерки.

3. Земеделските производители, които притежават по-големи земеделски площи също са на фокус.Най-вече тези , които през миналата година не са регистрирали сключване на еднодневни трудови договори.

Важно е да знаете: При проверките на земеделски производители се отделя внимание основно на наличието на трудови договори по утвърден образец, регистрирани от съответната Дирекция „Инспекция по труда“, както и изплащане на трудови възнаграждения на работниците лично срещу разписка в края на работния ден.

4. Командированите лица. Тук проверките ще бъдат в две основни насоки:

-Спазване на изискванията за полагане на труд от чужденци в Република България.

-Командироване на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги в държави – членки на ЕС(от България в страни членки и от страни членки в България).

5. Предприятията, които осигуряват временна работа(така наречените Агенции за временна заетост).

ПРОВЕРКИ ПО РЕГИОНИ – СПОРЕД ИКОНОМИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО-РАБОТОДАТЕЛ

Ето кои предприятия задължително ще бъдат проверявани през 2018 г. В зависимост от това, коя е основната им икономическа дейност.

Благоевград
„Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“
„Производство на мебели“

Бургас
Предприятия, извършващи основна и спомагателна дейност в строителството, ремонта и поддържането на плавателни средства.

Велико ТЪРНОВО

„Производство на хранителни продукти“
„Товарен автомобилен транспорт“.

Видин
„Производство на облекло“
„Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт“ (КИД: 14 и КИД: 45).

Враца
„Техническо обслужване и ремонт на автомобили“
„Ремонт и поддръжка на други превозни средства“.

Габрово
Обезопасяване на използваните машини и съоръжения, и осигуряване на подходящо обучение и/или инструктаж по безопасност и здраве при работа на работещите със съответните машини и съоръжения в предприятия от преработващата промишленост.
„Производство на метални изделия“
„Производство на мебели“.

Добрич
„Производство на облекло“
„Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт“

Кърджали
„Дърводобив“

„Дървопреработване

Кюстендил
„Обработка на кожи“
„Производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“
„Производство на облекло“

Ловеч
„Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели;
„Производство на изделия от слама и материали за плетене“
„Производство на мебели“.

Монтана
„Производство на метални изделия“
„Производство на облекло и обувки“.

Пазарджик
Тук в утвърдения годишен план е допусната малка техническа грешка, от която излиза, че инспекторите в Пазарджик имат планове да извършват проверки в област Разград. Споменаваме го, защото не сме сигурни и споменатите икономически дейности, които ще бъдат обект на засилен контрол, дали не са за област Разград или наистина става въпрос за Пазарджик.

Дървообработвателните предприятия /КИД 16/
Производство на обувки /КИД 15.20/.

Перник
Производство на метални изделия
Дърводобив
Производство на дървен материал
Търговия на дребно
Охранителна дейност и Образование.

Плевен
Проверки на състоянието и използването на средствата за колективна защита.
„Производство на метални изделия, машини и оборудване“
„Производство на облекло“

Пловдив
Сектор „Преработваща промишленост“

Разград
от сектор „Преработваща промишленост“
„Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали“.

Русе
„Производство на облекло“
„Производство на мебели“.

Силистра
Преработващат промишленост
Образование
Здравеопазването

Сливен
За Сливен не се отбелязани конкретни икономически дейности със засилен контрол, но пък акцент ще бъде подмогането на социалния диалог или с други думи – работата на комитетите и групите по условия на труда и синдикална дейност.

Смолян
„Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк без мебели“
„Производство на облекло“.

София
„Търговия“;
„Сухопътен транспорт“

Софийска област
Хранително-вкусова промишленост
Дърводобив.

Стара Загора
„Техническо обслужване и ремонт на автомобили“ (КИД 45.20), в частност дейностите, извършвани на автомивки (почистване, измиване, лъскане и др.)
„Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ (КИД 47).

Търговище
Сектор „Преработваща промишленост“, в т.ч. обхващане на всички предприятия от КИД 10.1 „Производство и преработка на месо“ и КИД 10.5 „Производство на мляко и млечни продукти“.

Хасково
НКИД 45.20 „Техническо обслужване и ремонт на автомобили“
НКИД 49.41 „Товарен автомобилен транспорт“

Шумен
Малки и средни предприятия, осъществяващи производствена дейност.

Ямбол
„Производство на хранителни продукти“
„Производство на мебели“.

За да избегнете рисковете от санкции , можете да се свържете с 

Правна кантора „Даскалов“, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu