адв. Йордан Даскалов, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu

Не ги подценявайте! Защото целта им е да попречат на някои нежелани практики за „законно“ неплащане на данъчни задължения.

Няма да бързаме с коментари, тъй като промените все още са на етап обществено обсъждане. Но най-вероятно ще бъдат гласувани точно в настоящия си вид.

Основните насоки на предстоящите промени в данъчните закони са свързани преди всичко с признаването на разходи за данъчни цели по отношение на търговските дружества. А относно физическите лица се променят правилата за ползването на някои данъчни облекчения.

На Интернет страницата на Министерството на финансите е публикуван за обществено обсъждане:

-проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане и

-мотивите към него.

С преходните и заключителни разпоредби на законопроекта се предлагат и промени в следните данъчни закони:

-Закона за данъците върху доходите на физическите лица;

-Закона за местните данъци и такси ;

-Закона за акцизите и данъчните складове ;

-Закона за данъка върху добавената стойност ;

-Данъчно-осигурителния процесуален кодекс ;

-Закона за минтниците ;

-Закона за счетоводството ;

-Закона за юридическите лица с нестопанска цел .

Предстоят промени и на други нормативни актове, свързани с прилагането на данъчното законодателство.

Правна кантора „Даскалов“, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu