адв. Йордан Даскалов, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu

Всъщност освен фирмите, това са длъжни да направят и организациите с нестопанска цел.

Задължението е предвидено с приетите още през март нови разпоредби в Закона за мерките срещу изпирането на пари. Изпълнението им трябваше да започне от 1-ви октомври тази година. Поради редица причини обаче Държавната агенция за национална сигурност не е готова с проект на Правилника за прилагане на закона.

Какво предвижда законът ?

Изискването е всяко търговско дружество, което е учредено на територията на България, да обяви кой реално е негов собственик. Това се отнася не само за фирмите, но и за други правни образувания с нестопанска цел – сдружения, фондации и др.

По отношение на бизнеса крайният срок предвиден в закона е до 1-ви февруари догодина.

Що се отнася до сдруженията с настопанска цел срокът се прилага по различен начин. В случай, че те са пререгистрирани след 1-ви октомври настоящата година, ще разполагат с четиримесечен срок от датата на пререгистрация, за да заявят кой е действителният им собственик.

Кои са длъжни да предоставят информация за действителните си собственици ?

В разпоредбата на чл.61 е предвидено следното:

“Учредените на територията на Република България юридически лица и други правни образувания и физическите лица за контакт по чл. 63, ал. 4, т. 3 са длъжни да получават, да разполагат и да предоставят в определените по закон случаи подходяща, точна и актуална информация относно физическите лица, които са техни действителни собственици, включително с подробни данни относно притежаваните от тях права.”

Информацията за действителния собственик се обявява в Търговския регистър, респективно в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и Регистър БУЛСТАТ.

На практика задължението се отнася само за тези организации, които не са обявили действителните си собственици досега. Т.е. тези, които са го направили към момента на първоначалната си регистрация или впоследствие, няма да е необходимо да го правят отново.

Какво трябва да се декларира ?

В регистъра на действителните собственици – физически лица, ще се вписват имената, гражданството им, единният граждански номер, дата на раждане(ако нямат ЕГН) и държавата на пребиваване.

Независимо от това, че вписването се прави в публични регистри, на практика данните за действителните собственици са достъпни за макар и не малък, но все пак ограничен кръг лица.

Данните за действителните собственици  ще са достъпни за тези, които са длъжни да правят комплексни проверки по ЗМИП. Такива са някои държавни органи като ДАНС, БНБ, КФН. Достъп ще имат също банки, застрахователи и пенсионни дружества, нотариуси, одитори, частни съдебни изпълнители, като се стигне до спортни клубове и политически партии.

При въпроси свържете се с Адвокатска кантора „Йордан Даскалов“, тел. 0889 967 151, e-mail: office@personal-lawoffice.eu