адв. Йордан Даскалов, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu

От 18-ти септември миналата година има нови правила за обжалване на данъчните актове пред съда. Всъщност промените не са малко, но ето какво е основното, което засяга предимно търговските фирми и нестопански организации, които са попаднали под “ударите” на данъчната администрация.

Пред кой съд ще се обжалват ревизионните актове

Това вече е административният съд по постоянен адрес или седалище на фирма. До 18-ти септември миналата година подсъдността беше пред петте административни съдилища, където са разположени дирекциите „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ -  в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас и Велико Търново.

На пръв поглед данъчните спорове да се решават пред всички 28 административни съдилища в страната звучи като облекчение за самите жалбоподатели.

На практика обаче тази промяна може да не доведе до съществени изменения в досега съществуващия ред за гледане на данъчни дела.

Основният риск обаче, поне през първите години след промяната е, създаването на все повече противоречива практика. А това от своя страна няма да доведе до желаното разтоварване на Върховен администативен съд от жалби срещу решения на предходните съдебни инстанции. И съответно до забавяне на окончателната отмяна или потвърждаване на данъчно-ревизионни актове.

Кога може да се обжалва пред Върховен административен съд(ВАС)

Стана законодателна практика да се въвеждат ограничения по признак размер на материалния интерес.  За да се обжалва съдебно решение на по-долна инстанция пред ВАС са заложени следните ограничения:

-за физическо лице данъчното задължение да е над 750 лв.

-за търговска фирма или нестопанска организация над 4000 лв.

Таксите за обжалване се определят по нови критерии и на практика се увеличават многократно

До 1-ви януари тази година съдебните такси за администативните съдилища бяха прости. Пред първата съдебна инстанция държавната такса бе в размер от 50 лв. А за обжалване пред ВАС 25 лв.

Занапред при обжалване пред ВАС ще се дължи пропорционална такса в размер на 0.8% от материалния интерес -т.е.начислението по данъчния акт заедно с лихвите, но не повече от 1700 лв.

Когато материалния интерес обаче е над 10 милиона лв. таксата пак е проста, но в многократно по-висок размер – 4500 лв.

Обжалването пред ВАС – само с адвокат или юрисконсулт

Ново изискване е жалбите пред Върховен административен съд да бъдат подписани от адвокат или юрисконсулт. Това изискване няма да се прилага само когато този, който представлява пред съда жалбоподателя, има юридическа правоспособност.

Уведомяване чрез електронни съобщения

През месец август 2019 г. предстои да заработи и Единният портал за електронно правосъдие. В тази връзка – от 10 октомври 2019 г. съобщения между съдилищата, администрацията и организаците ще се разменят по електронен път.

Цитираните правила имат отношение и към обжалването на актове на данъчната администрация. Законовите промени изискват адвокатите и организациите да посочат електронен адрес за кореспонденция, на който ще получават съобщения от съдилищата.

А доколко това ще облекчи съдебното обжалване зависи преди всичко от начина на функциониране на Единния портал за електронно правосъдие.

При въпроси свържете се с Адвокатска кантора „Йордан Даскалов“, тел. 0889 967 151, e-mail: office@personal-lawoffice.eu