адв. Йордан Даскалов, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu

Все повече са фирмите, които ангажират новопостъпващите служители да участват в предварително обучение. Това е необходимо, за да могат те впоследствие да бъдат ефективни в своята работа. Но сами по себе си обученията са свързани с допълнителни разходи за работодателя. Затова не е без значение как да бъдат оптимизирани тези разходи – от една страна с признаването им за данъчни цели, а от друга работодателят да разполага с възможност да търси реална отговорност от тези служители, които не са изпълнили поетите предварителни ангажименти.

Два са основните варианти за първоначални обучения:

-преди да бъде сключен трудов договор;

-след като страните са сключили трудов договор и неговото изпълнение е започнало.

Кои са общите правила – за признаване на разходи за данъчни цели и евентуална отговорност на обучаеми, които не са изпълнили своите задължения

1.Винаги фирмата-работодател(настоящ или бъдещ) трябва да може да удостовери реалното провеждане на обучението. Това означава да бъдат конкретизирани неговият предмет, да има план за провеждане на занятията, а също и завършването му от участниците.

2.От значение е също и как са уредени отношенията между страните. В случая е добре да се има предвид, че Законът за корпоративното подоходно облагане(ЗКПО) признава за данъчни цели разходите за обучение, придобиване или повишаване на квалификация, които са извършени при спазване на разпоредбите на Кодекса на труда(КТ).

От своя страна по отношение на обученията и квалификацията в КТ са предвидени различни възможности – преди или след възникване на трудово правоотношение. Законът определя и минимално необходимото съдържание при уреждане на отношенията между работодателя(настоящ или бъдещ) и лицето, което се обучава.

3.Друг съществен момент е дали след приключване на обучението с лице, с което през срока на обучение все още не е имало сключен трудов договор, то ще бъде назначено на работа. При определени условия е възможно направените разходи от предприятието да не бъдат признати от данъчната администрация и с тях да бъде увеличен данъчният финансов резултат по ЗКПО. Дори и когато по време на обучението между страните все още не е съществувало трудово правоотношение, трябва да бъдат съобразени както правилата на ЗКПО, така и на специфичните изисквания в КТ.

Когато обучението се провежда след като страните са сключили трудов договор

Във всички случаи, когато има трудово правоотношение и обученията се провеждат извън мястото на постоянната работа, трябва да се спази режимът за командироване. В зависимост от това дали командироването с цел обучение е на територията на страната или в чужбина, се прилага Наредбата за командировките в страната или Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина. При определяне размера на признаваните за разходи средства нормативната уредба е ясна.

А полага ли се извънреден труд през време на обучението?

Това е от значение именно когато обучаващите се имат сключени трудови договори преди да започне обучението. Разбира се всеки знае основното правило, че извънредният труд е забранен и се допуска само в изчерпателно изброени в закона случаи. Но така или иначе всеки положен труд следва да бъде заплатен. А извънредният – в увеличени размери.

На практика извънредният труд може да бъде положен през работни дни – когато е извън установеното работно време. Когато обучението се провежда през почивни или празнични дни също се стига до полагане на извънреден труд.

Дали обаче ще бъде третиран като такъв е отделен въпрос. Защото законът предоставя различни възможности – както за организация на работното време, така и за неговото заплащане.

Същото се отнася и при въпросите относно реалното полагане на труд. А те могат да бъдат третирани различно и в зависимост от това, при какви условия се провежда самото обучение.

Във всички случаи, най-добре е предварително да се направи преценка за това кой е най-подходящият вариант, вкл. и от гледна точка на прогнозни разходи.

При въпроси свържете се с Адвокатска кантора „Йордан Даскалов“, тел. 0889 967 151, e-mail: office@personal-lawoffice.eu