адв. Йордан Даскалов, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu

Какво се променя по отношение на заплащането на труда и осигуряването през настоящата 2020 г.

Следва обобщен и кратък списък на промените:

Размерът на минималната работна заплата се увеличава от 560 лв. на 610 лв.

Какви са законовите промени в осигуряването?

Запазват се и съотношенията на дължими осигурителни вноски между осигурителите и осигурените – 60:40.

Максималния осигурителен доход за всички осигурени лица остава в същия размер, както и през предходната година – 3000 лв.

Минималният осигурителен доход за земеделските стопани и тютюнопроизводителите се увеличава от 400 лв. на 420 лв.

Същият(както през 2019 г.) остава и процентът на осигурителната вноска за фонд „Пенсии“  :

-за лицата, родени до 31.12.1959 г., включително -19,8 на сто;

-за лицата, родени след 31.12.1959 г. – 14,8 на сто.

Определя се размерът на осигурителната вноска за фонд „Трудова злополука и професионална болест“ по групи основни икономически дейности за 2020 г. съгласно размерите в Приложение 2 към чл.14 от ЗБДОО(вж. тук)

За 2020 г. не се внасят вноски за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“. Максималният размер на гарантираните вземания е увеличен спрямо предходната 2019г. от 1.400 лв.. на 1.525 лв.

От 01 януари 2020 г.  документите, които работодателите трябва да съхраняват в трудовото досие на работниците са изброени в в чл. 5 ал. 7 т. 1 от КСО(вж. тук).

По отношение на пенсиите промените са следните:

Увеличават се изискуемите възраст и осигурителен стаж при пенсиониране за всички категории труд

МЪЖЕ : възраст 64 години и 3 месеца  ;  стаж  38 години и 10 месеца
ЖЕНИ : възраст 61 години и 6 месеца  ;  стаж  35 години и 10 месеца

Увеличава се минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст с 13,93 %:
- от 1 януари до 30 юни – 219,43 лв.;
- от 1 юли до 31 декември – 250 лв.

Промени в размерите на получавани обезщетения и помощи

Запазва се досегашният размер на минималното дневно обезщетение за безработица – 9 лв., както и дневният максимален размер от 74,29 лв.

Без промяна е паричното обезщетение за отглеждане на дете до 2-годишна възраст – 380 лв.

Няма  промяна в размера на еднократната помощ при смърт на осигурено лице – 540 лв.

Не се променя  режимът на изплащане на парични обезщетения за временна неработоспособност като първите 3 дни са за сметка на работодателя в размер на 70 % от среднодневното брутно възнаграждение, а от четвъртия ден се изплаща от НОИ в размер на 80% от среднодневното брутно възнаграждение.

За дните на ползване на неплатен отпуск, работодателят дължи здравна осигуровка в увеличен размер върху 305 лв., а за дните на  отпуск за временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отглеждане на малко дете се дължи здравна осигуровка върху 610 лв.

Със същата продължителност остава и периодът на изплащане на парично обезщетение за бременност и раждане – 410 дни.

 При въпроси свържете се с Адвокатска кантора „Йордан Даскалов“, тел. 0889 967 151, e-mail: office@personal-lawoffice.eu