адв. Йордан Даскалов, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu

Всеки собственик на бизнес или мениджър, който участва в процедури за обществени поръчки знае колко много документи е необходимо да се приложат към всяка оферта. А с част от тях трябва да се удостовери, че фирмата няма задължения към държавния бюджет и неплатени заплати и осигуровки за работниците и служителите. Прилагат се и удостоверения за липса на наложени административни санкции, вкл. от Инспекция по труда.

Ето какво съобщават от ГИТ за фирмите работодатели, които смятат, че със заплащането на финансова санкция се заличава извършеното нарушение:

Главна инспекция по труда напомня на работодателите, участници в обществени поръчки, че нарушенията на Кодекса на труда, които са основание за отстраняване от обществена поръчка, не могат да бъдат отстранени със заплащането на санкцията, наложена от контролния орган за тях.

Към момента има практика участници в обществени поръчки да представят в Инспекцията по труда доказателства за заплатената санкция и да изискват удостоверение за липса на нарушение, каквото в този случай Агенцията няма основание да издава.

Работата без трудов договор не е маловажно нарушение. Санкцията за това нарушение е минимум 1500 лв. Вредните последици за лицата, работили нерегламентирано, както и за непълнолетните, наети без разрешение от Инспекцията по труда, не могат да се отстранят със задна дата. Поради това на нарушителите ще бъде издавано удостоверение за наличие на нарушение в срок от три години от датата на влизането в сила на наказателното постановление, независимо дали са заплатили санкцията, или не са.

При въпроси за обжалване на санкции, наложени от ГИТ, свържете се с ПРАВНА КАНТОРА “ДАСКАЛОВ”

тел. 0889 967 151

e-mail: office@personal-lawoffice.eu