адв. Йордан Даскалов, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu

Работодателите ще трябва да обявяват размера на трудовите възнаграждения, за да се избегне неравенството при заплащането между мъжете и жените.

Това предвижда Директива (ЕС) 2023/970 на Европейския парламент и на Съвета от 10 май 2023 .

Информация ще се предоставя не само относно точния размер на основната заплата, но и за допълнителните плащания.

С пълния текст на диррективата можете да се запознаете ТУК.

В българското трудово законодателство и сега има редица разпоредби, които са насочени към преодоляване на дискриминацията, вкл. и по отношение на равенството в заплащането на труда(напр. чл.243 от Кодекса на труда). Но досега не е имало задължение за предоставяне на данни за размера на заплатите.

А с цитираната директива се предвижда именно това. Нещо повече, данни за размера на трудовите възнаграждения ще трябва да се предоставят не само на държавни органи с контролни функции, но и на работниците и служителите. А с изрични текстове директивата предвижда кандидатите за работа също да получават подробна информация за формирането на заплатата.

Как да се подготвят работодателите 

Основното е да бъде  направена ревизия на правилата за организация на работните заплати. Едно от бъдещите изисквания е в прилаганите алгоритми да се използват неутрални по отношение на пола критерии за определяне на възнагражденията.

При необоснована разлика с повече от 5% при заплащането на мъжете и жените ще трябва да се прави оценка на критериите,  като това става съвместно с представителите на работниците и служителите в предприятието.

Все пак изискванията на директивата ще влязат в сила едва през 2026 г.(крайната дата за транспонирането и в българското законодателство е 7-ми юни 2026 г.), като първоначално те ще бъдат насочени към работодатели с повече от 249 души персонал.

При въпроси за определяне размера на трудови възнаграждения, отношения с персонала или други законови изисквания свържете се с Правна кантора “ДАСКАЛОВ”  на тел. +359 889 967 151 или e-mail: office@personal-lawoffice.eu