адв. Йордан Даскалов, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu

Общото правило е, че гражданите на държави извън Европейския съюз не могат да работят в България. Но от това правилото има изключения. Особено, когато става въпрос за недостиг на служители.

Само едно от тези изключения е получаването от чужденец на така наречената “синя карта на Европейския съюз”, както е наречено разрешението за пребиваване и работа за висококвалифицирани специалисти.

Последните законови промени(от края на месец януари 2023 г.), облекчават условията именно при издаването на този тип разрешение. Документите могат вече да се подават по електронен път, съкратени са сроковете за разглеждането им, а правото за пребиваване е удължено на 5 години.

На прима виста звучи обещаващо, особено за работодателите, които отдавна усещат недостиг на кадри – в това число и специалисти. Но дали в действителност е така ? Отговорът е “зависи”. Зависи от какви точно работници и служители се нуждаете, за какъв срок и може би най-важното – способни ли сте да се преборите с административните изисквания. Защото истината е, че от последните законови промени ще  се възползват преди всичко големите мултинационални компании. Те ще имат възможност да наемат квалифицирани служители за по-дълго време и да променят работните им места(в различни държави от ЕС) без особени затруднения.

Българските работодатели също могат да потърсят решение за проблема с липсващите кадри. И това се отнася не само за IT сектора. Но дали ще имат успех с намането на чужденци зависи и от готовността им да се преборят с административните изисквания.

Какво трябва да знаете преди да търсите специалисти от чужбина?

1. За да се приеме, че даден специалист е висококвалифициран е необходимо:

А/придобито висше образование, което се удостоверява с диплома, удостоверение или друг официален документ, издаден от компетентен орган, след обучение с продължителност, не по-малка от три академични години, проведено от образователна институция, призната като висше училище от съответната държава, или

Б/когато се отнася за длъжности, включени в списъка, утвърден със заповед на министъра на труда и социалната политика – знания, умения и компетентности, удостоверени чрез официален документ, издаден от компетентен орган, за професионален опит на ниво, сравнимо с придобито висше образование, придобит в срока, посочен в списъка, и които имат отношение към длъжността или сектора, посочени в трудовия договор, или

В/когато се отнася за длъжности извън буква „б“ – знания, умения и компетентности, които са удостоверени чрез официален документ, издаден от компетентен орган, за поне 5 години професионален опит на равнище, сравнимо с придобито висше образование, и които са свързани с длъжности или сектора, посочени в трудовия договор;

2. Списъкът с необходими документи също не е кратък. А единствено представянето на копия от дипломи и формално оформени други документи, не е достатъчно.

Ето какво се прилага към заявлението за “синя карта на ЕС”:

- копие на паспорт или заместващ го документ със страниците на снимката и личните данни на чужденеца;

- свидетелство за съдимост, издадено от държавата, чийто гражданин е чужденецът, или от държавата на обичайното му пребиваване – при първоначално подаване на заявление за издаване на разрешение по ал.1. В случаите по ал. 1, т. 2 свидетелството за съдимост се издава от държавата, която е предоставила статут на международна закрила на чужденеца.

- доказателства за осигурено жилище;

- обосновка за достъп до пазара на труда на чужденеца, в която работодателят посочва фактите и обстоятелствата, налагащи наемането на чужденец – работник;

- документи за образование, специалност, правоспособност, професионална квалификация и/или опит на работника – чужденец, легализирани по съответния ред и придружени със заверен от нотариус или от дирекция „Консулски отношения“ при Министерството на външните работи превод на български език, съответстващи на изискванията за заемане на длъжността, съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г.;

- декларация от работодателя, че са спазени условията на труд и заплащане и че те не са по-неблагоприятни от условията за българските граждани за съответната категория труд – при първоначално подаване на заявление;

- заверено от работодателя копие на срочен трудов договор, сключен по условията на българското законодателство, за длъжност с код по Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г., подписан от страните и влизащ в сила от датата на издаване на разрешение за продължително пребиваване и работа тип „Синя карта на ЕС“, и копие от длъжностната характеристика, когато е неразделна част от договора;

- документ, че са изпълнени условията за упражняване на професия, включена в Списъка на регулираните професии в Република България по чл.3 от Закона за признаване на професионалните квалификации;

- задължителна медицинска застраховка, валидна на територията на Република България за целия срок на пребиваване, когато чужденецът не е осигурен по Закона за здравното осигуряване и е с разрешено право на продължително пребиваване на територията на Република България;

- други документи, които се изискват съгласно българското законодателство за заемане на посочената от работодателя длъжност, когато такива са необходими.

3. Кой издава разрешение за пребиваване “синя карта на ЕС” ?

Това е Дирекция “Миграция” към МВР, която съгласува издаването на разрешението с Агенция по заетостта и Държавна агенция “Национална сигурност”.

Има разбира се и допълнителни правила и срокове, които всеки би могъл да провери в текстовете на закона.

При въпроси относно работа на чужденци в България, свържете се с Правна кантора “ДАСКАЛОВ”  на тел. +359 889 967 151 или e-mail: office@personal-lawoffice.eu