ЗА РАБОТОДАТЕЛИ И БИЗНЕС

Правна кантора „Даскалов“ предоставя цялостна услуга при уреждане на трудовите отношения с персонала, защита на итересите на предприятието при проверки от страна на контролни органи, осъществяване на представителство пред съд и други държавни институции:

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ(GDPR)

-изработване и внедряване на правила за защита на лични данни, структуриране на регистри;

-документация за отчетност при обработване на лични данни;

-длъжностно лице по защита на лични данни(Data Protection Officer);

-назначаване на представител за юридически лица, базирани извън Европейски Съюз;

 

ЗА РАБОТОДАТЕЛИ ОТ ЧУЖБИНА -Европейски съюз и трети страни

-цялостно оформяне на трудови и граждански правоотношения с работници и служители в Република България;

-уреждане на отношения с административни и данъчни органи;

 

ПРЕДОСТАВЯНЕ „ПОД НАЕМ“ НА ПЕРСОНАЛ – законови възможности и подходящ избор на форма
 
НАЕМАНЕ НА РАБОТА НА ЧУЖДЕНЦИ – пълно съдействие и оформяне на необходими документи
 
Внедряване на ИНТЕГРИРАНИ СИСТЕМИ (модули) за ОТНОШЕНИЯ С ПЕРСОНАЛА, ЗАПЛАЩАНЕ НА ТРУДА и ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ, съобразени с особеностите на предприятието;

- трудови досиета – всичко необходимо при сключване изменение и прекратяване на трудови правоотношения с персонала;
- договори за управление и контрол на дружеството/с юридически или физически лица/;
- документация на предприятието – изготвяне на задължителни актове, както и специфични за дейността на предприятието вътрешни правила;
- анализ при прехвърлителни сделки на цяло или на част от предприятие;
- участие в преговори с представители на работниците и служителите в предприятието;
- контакти със синдикални организации и държавни ведомства;
- съдействие при решаване на възникнали спорове – извънсъдебно или чрез процесуално представителство пред съд, арбитраж или друга форма на посредничество.

ЗА РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ

Екипът ни може да Ви помогне:

- Когато не знаете как да постъпите и правата ви са нарушени от работодателя при изплащане на възнаграждения и обезщетения, ползване на отпуски, оформяне на документи във връзка с трудовото правоотношение;

- Дискриминация при изпълнение на трудовите задължения;

- Трудови злополуки;

- Незаконно уволнение.

АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО

Правна кантора „Даскалов“ има практически опит при решаване на административно-правни спорове:
- осъществяване на представителство при преговори с държавната администрация;
- обжалване на актове на администрацията по административен ред;
- процесуално представителство пред административни съдилища и специализирани институции.


ТЪРГОВСКО ПРАВО

- фирмена регистрация и съдействие при организиране на дейността;
- договорни отношения с клиенти и партньори;
- решаване на спорове между съдружници;
- несъстоятелност и отношения с кредитори.


ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Философията на Правна кантора „Даскалов“ е да осигури възможност на своите клиенти да намерят ефективни решения за всеки възникнал проблем и да избегнат съдебни процеси.
Когато това е невъзможно сме готови да осигурим процесуално представителство пред всички съдилищата, арбитражи и специализирани институции.


ЛОБИЗЪМ

Лобизмът е известен и като „петата власт“. В България за него все още липсва нормативна регламентация. Но това е изключително ефективна форма на защита на интереси, познат в англо-саксонските правни системи/САЩ и Великобритания/. Чрез лобизъм директно се въздейства върху законодателната и изпълнителната власт още при изготвянето на проекти на закони и подзаконови нормативни актове така, че начина по който с тях се регламентират права и задължения да отчита интересите на всички, които трябва да ги спазват.
Правна кантора “Даскалов предлага:
- предварителна информация и анализ за проекти на нормативни актове;
- предложения за конкретни нормативни текстове, които гарантират правата и интересите на възложителя;
- контакти и представителство при изготвяне на проекти на нормативни актове.