Корпоративни данъци – Какво е новото в наръчника на НАП

Промените в ЗКПО доведоха и до инициативата на приходната администрация да актуализира така наречения „Наръчник по корпоративно подоходно облагане“. Новото (…)


Какви са обезщетенията при болест в страните от ЕС

Отговор на този въпрос дават експертите на НОИ в своя анализ на практиката в областта на паричните обезщетения за временна (…)


Извънреден труд – как се плаща и кога е разрешен

Според Кодекса на труда извънреден е труда който се полага от работника или служителя извън установеното за него работно време, (…)


Промени в подзаконовите актове по прилагане на КСО за 2016 г. – цялостен коментар

Промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС)  С Постановление № 41 на МС от 25.02.2016 г., обн. в (…)


За работилите в Бразилия и Тунис – признаване на стаж за пенсиониране

Като осигурителен ще бъде зачитан стажът на български граждани през времето, в което са работили и са били осигурявани в (…)


Работодателите ще трябва да плащат повече на командированите дългосрочно в страни от ЕС

Европейската комисия ще промени Директивата за командироване на работници в рамките на ЕС още тази година. Предвиждат се промени в (…)


Запис на заповед – как и кога се използва

Когато давате пари на заем или искате да бъдете сигурни, че някой ще изпълни поет към вас ангажимент, можете да (…)


Как инвестиционните посредници уведомяват НАП за сделки с акции

Инвестиционните посредници са длъжни да уведомяват НАП за сделки, при които акции на публично дружество са придобити от дружество, регистрирано (…)


Промени в Закона за железопътния транспорт

В Държавен вестник(бр. 19 от 11.03.2016) са обнародвани изменения и допълнения на Закона за железопътния ‪транспорт‬. С промените в националното (…)


Срок за подаване на данъчна декларация за фирми без дейност през 2015 г.

Годишна декларация за облагане с корпоративен данък са длъжни да подават и фирмите, които не са осъществявали дейност през 2015 (…)