адв. Йордан Даскалов, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu

Изискването на Закона за мерките срещу изпирането на пари(ЗМИП) е всяка организация, която е учредена на територията на Република България, да обяви кой е нейният собственик. Това се отнася не само за търговските дружества, но и за други правни образувания с нестопанска цел – сдружения, фондации и др.

Първоначално крайният срок бе до 1-ви февруари 2019 г., но впоследствие бе удължен до края на месец май 2019 г.

Важно: Не пропускайте този срок, защото повече отлагания няма да има. А санкцията за неизпълнение на задължението е до 10 000 лв. И ще се налага ежемесечно, докато самото задължение не бъде изпълнено. 

Кои са длъжни да предоставят информация за действителните си собственици ?

В разпоредбата на чл.61 от ЗМИП е предвидено следното:

“Учредените на територията на Република България юридически лица и други правни образувания и физическите лица за контакт по чл. 63, ал. 4, т. 3 са длъжни да получават, да разполагат и да предоставят в определените по закон случаи подходяща, точна и актуална информация относно физическите лица, които са техни действителни собственици, включително с подробни данни относно притежаваните от тях права.”

Информацията за действителния собственик се обявява в Търговския регистър, респективно в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и Регистър БУЛСТАТ.

На практика задължението се отнася само за тези организации, които не са обявили действителните си собственици досега. Т.е. тези, които са го направили към момента на първоначалната си регистрация или впоследствие, няма да е необходимо да го правят отново.

Какво трябва да се декларира ?

В регистъра на действителните собственици – физически лица, ще се вписват имената, гражданството им, единният граждански номер, дата на раждане(ако нямат ЕГН) и държавата на пребиваване.

Независимо от това, че вписването се прави в публични регистри, на практика данните за действителните собственици са достъпни за макар и не малък, но все пак ограничен кръг лица.

Данните за действителните собственици  ще са достъпни за тези, които са длъжни да правят комплексни проверки по ЗМИП. Такива са някои държавни органи като ДАНС, БНБ, КФН. Достъп ще имат също банки, застрахователи и пенсионни дружества, нотариуси, одитори, частни съдебни изпълнители, като се стигне до спортни клубове и политически партии.

При въпроси свържете се с Адвокатска кантора „Йордан Даскалов“, тел. 0889 967 151, e-mail: office@personal-lawoffice.eu