адв. Йордан Даскалов, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu

Всеки кандидат за работа предоставя лични данни на потенциалните си работодатели. Независимо от това каква е длъжността и кой е работодателят – държавно ведомство, частна фирма или нестопанска организация.

Законовите изисквания за защита на лични данни при кандидатстване за работа са в следните основни насоки – характера и обема на личните данни, които се предоставят на потенциалния работодател, а също и сроковете за тяхното съхранение.

Комисията за защита на лични данни, като административен орган, който следи за спазването на изискванията, обяви през месец юли второ свое становище относно защитата на лични данни при кандидатстване за работа.

Какъв е срокът за съхранение и обработка на лични данни при кандидатстване за работа

Според ЗЗЛД администраторът на лични данни (т.е. потенциалният  бъдещ работодател) следва изрично да определи срок за съхранение на лични данни, предоставени от кандидата за работа (с автобиографии, мотивационни писма и др.). Законовия срок за съхранение и обработване на тези данни не може да бъде по-дълъг от 6 месеца, освен ако субектът на данни не даде изричното си съгласие те да бъдат съхранявани за по-дълъг период. Същият максимален срок за съхранение се отнася и за представените от кандидата за работа оригинали или нотариално заверени копия на документи, удостоверяващи физическа/ психическа годност, квалификационна степен или стаж.

От друга страна антидискриминационното законодателство също съдържа императивни изисквания към работодателите, вкл. и при провеждане на процедури по кандидатстване за работа. Те са свързани със забраната да се поставят в неравностойно положение кандидатите.

Това дава възможност на лице, което счете, че спрямо него е упражнена дискриминация, да изиска от работодателя информация за проведената процедура по подбор и основанието за вземане на решение лицето да не бъде назначено. При подобни хипотези е предвиден  3-годишен срок, в който лицата чиито права са били нарушени, да предявят своите претенции.

Какво да направи работодателят при съхранение на личните данни на кандидатите за работа

От значение е работодателят да има възможност при необходимост(напр. проверка от страна на административен орган) да удостовери спазването на законовите изисквания относно сроковете, съдържанието и обема на събираните лични данни.

След последното становище на КЗЛД работодателите(в качеството на администратори на лични данни), трябва да прегледат и  актуализират своите вътрешни правила – именно в частта за защита на лични данни при кандидатстване за работа. Според особеностите на вътрешната процедура по подбор на персонал при конкретния работодател, се съобразяват и сроковете за съхранение, естеството и обема на исканата от кандидатите лична информация.

По отношение на обработването е подходящо правилата да бъдат съобразени и с това дали данните са предоставени от самите кандидати за работа или се съдържат във вторична(създадена при работодателя) документация.

При въпроси свържете се с Адвокатска кантора „Даскалов“, тел. 0889 967 151, e-mail: office@personal-lawoffice.eu