адв. Йордан Даскалов, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu

След края на месец юни работодателите ще трябва да предприемат действия за назначаване на определен брой хора с увреждания. Това предвиждат новите правила в Закона за защита на хората с увреждания.
Изискванията за квоти са следните:
-за работодатели с 50 до 99 работници и служители – едно лице с трайни увреждания;
-за работодатели със 100 и над 100 работници и служители – две на сто от средносписъчния си състав.

За целта работодателят уведомява териториалните поделения на Агенцията по заетостта за свободните работни места и за необходимите му работници и служители, тяхната квалификация и професионални умения

Когато работодател желае да използва посредничество за наемане на Агенция по заетостта, е необходимо да уведомява за това ежегодно – до 31-ви март на съответната година.

Това обаче предполага самият работодател предварително да е изяснил броят на свободните работни места, които желае да заяви за наемане на хора с трайни увреждания. В последствие – в срок 3 месеца от предприетите действия, трябва  да бъде назначен на работа човек с трайно увреждане, отговарящ на изискванията.

Ангажимент за работодателя е също,  да пригоди работното място към нуждите на човека с увреждане при неговото наемане. За целта може да се ползва финансиране от Агенцията по заетостта.

Какви са изключенията

Разбира се предвидени са и случаи при които работодателят се освобождава от спазването на тези нови задължения, като общите правила са следните:
-наличие на специфични фактори в работната среда, възпрепятстващи наемане на хора с трайни увреждания;
-липса на хора с трайни увреждания, насочени от дирекции „Бюро по труда“ или регистрирани трудови посредници

От задължениетото за попълване на квоти са освободени и работодатели, които прилагат алтернативни мерки за заетост на хора с трайни увреждания. Те включват закупуване на стоки или услуги от специализирани предприятия или кооперации на хората с увреждания, директно от хора с увреждания или от социални предприятия. Месечният размер на средствата за закупуване на стоките или услугите не следва да бъде по-малък от двукратния месечен размер на минималната работна заплата, установена за страната за съответната календарна година, за всяко незаето работно място за човек с трайно увреждане, до момента на изпълнение на квотата.

Санкции и стимули за спазването на закона

Работодател, който създаде звено, в което работят 5 и повече хора с увреждания, може да ползва целево финансиране или възстановяване на 50 на сто от дължимите осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, задължително здравно осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване на работещите по трудово правоотношение лица.

Останалите работодатели, които не се съобразят в срок с правилата за квотите, ще дължат ежемесечно компенсационна вноска в размер 30 на сто от минималната работна заплата за страната за всяко незаето работно място за човек с трайно увреждане.

При въпроси свържете се с Адвокатска кантора „Йордан Даскалов“, тел. 0889 967 151, e-mail: office@personal-lawoffice.eu