адв. Йордан Даскалов, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu

Процедура за предоставяне на помощ за средни фирми, чиито приходи са засегнати от COVID-19, вече е обявена за обществено обсъждане, което ще приключи на 29-ти май.

Минималният размер на безвъзмездна помощ е 30 000 лева, а максималният 100 000 лева.

Размерът на помощта е в зависимост от продажбите за 2019 г.

Безвъзмездната финансова помощ, предоставяна по процедурата, може да бъде в максимален размер на 1 % от „нетните приходи от продажби“, декларирани в Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2019 г. (част V, шифър 0110 „Нетни приходи от продажби“) или при еднолични търговци в Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г. (Приложение 2, Част III, шифър 2-30011 „Нетни приходи от продажби“).

Кой може да кандидатства за безвъзмездна помощ

Ето кои са основните изисквания към всеки от кандидатите:

Да е търговска фирма(вкл. едноличен търговец) регистрирана по Търговския закон или Закона за кооперациите;

Да е регистриран като търговец преди 1-ви януари 2019 г.;

Да отговаря на критериите за средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия;

Да е реализирал нетни приходи от продажба за 2019 г. в размер минимум 3 000 000 лв. и максимум 50 000 000 лв.;

Да е регистрирал спад от поне 20% в оборота(нетните приходи от продажби) за един от календарните месеци в перида от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване;

Към 31 декември 2019 г. предприятието-кандидат да не е в затруднено положение (по смисъла на Общия регламент за групово освобождаване – чл. 2, т. 18 от Регламент (ЕС) №651/2014 на Комисията), но кандидатът е изпитал затруднения след тази дата в резултат от епидемията от COVID-19.

Например: Едно предприятие ще бъде считано за предприятие в затруднено положение, когато сумата на т. III „Резерв от последващи оценки“, т. IV „Резерви“, т. V „Натрупана печалба (загуба) от минали години“ и т. VI „Текуща печалба (загуба)“ от раздел А „Собствен капитал“ на пасивите, описани в Счетоводния баланс, е отрицателна стойност, която надвишава 50% от сумата на т. I „Записан капитал“ и т. II „Премии от емисии“ от раздел А „Собствен капитал“ на пасивите, описани в Счетоводния баланс.

Кои предприятия не могат да кандидатстват

Не се допускат предприятия, които имат данъчни задължения и не отговарят на останалите стандартни ограничения по европрограмите.

Не могат да кандидатстват предприятия, които са в секторите финансови и застрахователни дейности, преработка на храни, както и др., изчерпатело описани в Условията за кандидатстване(вж. ТУК).

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020).

При въпроси свържете се с Правна кантора „Даскалов“, тел. 0889 967 151, e-mail: office@personal-lawoffice.eu

Правна кантора “Даскалов” оказва съдействие за:

Догововори с контрагенти, клиенти, посредници или други изпълнители и партньори във вашата дейност

Оптимизиране на разходи пo заплащане на труда на служителите;

Сключване, изменение и прекратяване на трудови и граждански договори;

Договори с фирми за подбор на персонал;

Изпращане на работници от България за страна от Европейски съюз;

Наемане на работници от трети страни за български работодатели;

Защита на лични данни(GDPR);

Дискриминация;

Трудови злополуки;

Представителство пред съд и административни органи.