адв. Йордан Даскалов, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu

Законът за мерките по време на извънредно положение въвежда не само ограничения. Той дава и възможности за работодателите да реагират адекватно при извънредна ситуация(в случая предпазване от разпространение на вирусна инфекция и заболявания) – каквито в нормална обстановка те нямат.

Какво може да предприеме работодателят – мерки, по отношение на работници и служители

Най-важното спрямо работниците и сужителите е, че при действие на извънредно положение, за работодателя отпадат редица ограничения,  предвидени в Кодекса на труда. Ето кое е основното, което работодателят може по сво преценка да направи без съгласието на своите служители:

1. Възлагане на надомна работа или работа от разстояние(така нареченият home office). При обявено извънредно положение за работодателя отпадат ограниченията по Кодекса на труда. Достатъчно е да въведе едностранно правила за работа от дистанция, като разбира се ги съобрази със спецификата на своята дейност. Как точно се постъпва и в какви документи се оформят предприетите от самия работодател мерки, зависи от конкретните особености за работа във всяка фирма.

2.Установяване на непълно работно време. И в този случай няма да се прилага усложнената предварителна процедура и срокове, предвидени в Кодекса на труда. Механизмът е значително по-опростен, като решението се взима по целесъобразност от работодателя.

3. За работещите в офиси и други помещения остават задълженията за спазване на санитарно-хигиенни изисквания. Те са въведени със Заповед №РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването.

4.Цялостно преустановяване на дейност. При извънредни мерки и това е възможност, която може да се въведе по преценкка на работодателя, без да се спазват общите изисквания, срокове и ограничения в Кодекса на труда.

Според ситуацията в търговското дружество, нестопанска организация или всяко предприятие-работодател по смисъла на КТ, може да се прояви и гъвкавост. Например предоставяне на отпуск(неплатен или платен).

В случая, законодателят дава предимство за някои категории работещи, да искат ползване на отпуск от работодателя:

-бременни и майки или самотни бащи/осиновителки на деца до 12-годишна възраст;

-работници, ненавършили 18 години;

-работници с трайно намалена работоспособност 50 или над 50 процента;

-работници, които ползват закрила при уволнение по чл.333, ал.1, т.2 и 3 от Кодекса на труда.

5. Недопускане до работа, когато дейността на предприятието е преустановена със заповед на държавен орган.

Важно: При едностранно спиране на работа, работодателят е обвързан със заплащане на възнаграждение, чийто размер е половината от брутното възнаграждение, но не по-малко от 75% от минималната работна заплата за страната.

По тази причина е най-добре да се ползват други възможности, които не са пряко предвидени в нашето законодателство, но се прилагат без да се нарушават нормативните изисквания.

Бизнес отношения с търговски партньори и клиенти

За щастие дори и извънредните мерки не пречат да се сключват сделки, да се заверяват нотариално документи или да се търси отговорност от договорни парртньори, които не спазват задълженията си.

Но за извънредното положение са предвидени и мерки, които временно ще забавят някои планове. Какви са те:

1.Спират се всякакви запори върху доходите на физически лица, както и сроковете по всички висящи административни, арбитражни, съдебни дела с изключение на наказателните. Подготвя се и специален закон за спиране на сроковете по граждански, административни, наказателни и изпълнителни дела за времето на извънредното положение. Според законопроектът, законът ще има обратно действие от 13.03.2020 г.

2.Прекратяват се всякакви процедури по публична продан и въвеждане във владение на съдия-изпълнителите. След преустановяване на извънредното положение, ще бъдат обявени наново.

3.Допускат се само неотложни нотариални заверки от един дежурен нотариус в район. Обикновено неотложни са действия, които трябва да бъдат извършени в точно уговорено време или ако не бъдат извършени ще възникне опасност изобщо да не могат да бъдат извършени или ще пострадат интересите на страните.

Кога можем да се позовем на форсмажор и да спрем изпълнението на договорни задължения, без да понесем нежелани последици или санкции(в следващ коментар).

При въпроси свържете се с Правна кантора „Даскалов“, тел. 0889 967 151, e-mail: office@personal-lawoffice.eu