адв. Йордан Даскалов, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu

Този въпрос е от значение за всеки, който работи. Защото едва ли е останал някой, който храни илюзии, че след отмяната на извънредните мерки, всичко ще продължи както преди – включително и по отношение на работното място. За съжаление, когато финансовият ресурс е изчерпан, а няма и постъпващи плащания от клиенти, единственото което остава за работодателя е именно най-нежеланото – фалит на фирмата.

Какво се случва след това и имат ли шанс сужителите да получат неизплатените си заплати?

Наистина възнагражденията на работниците във всяка фирма, са гарантирани по закон – Законът за гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя(ЗГВРСНР).

Но ако сте част от хората, останали без работа, и все още имате неизплатени заплати, добре е да реагирате своевременно. Какво трябва да знаете в подобен случай:

Какво имате право да получите?

Това са неизплатените трудови възнаграждения, дължими по индивидуални или колективни трудови договори. В техият размер се включва основното трудово възнаграждение и всички допълнителни възнаграждения с постоянен характер. Сред тях обаче не са сумите за работно, униформено и представително облекло, плащания от средствата за социални разходи и др. подобни.

Включени са и паричните обезщетения, дължими от работодателя по Кодекса на труда(напр. за неизползван платен отпуск), а също и обезщетение за първите 3 дни болнични.

Кой има право да получи неизплатена заплата или обезщетение?

Това е всеки работник или служител, който е или е бил в трудово правоотношение с работодателя, независимо от неговият срок и от продължителността на работното време.

Задължително условие обаче е работодателят да е осъществявал дейност най-малко 12 месеца преди началната дата на неплатежоспособността, така както е посочена в съдебното решение за откриване на производство по несъстоятелност.

Изброените по-горе лица имат право на гарантирано вземане от датата на вписване в Търговския регистър на съдебното решение за:

-откриване на производство по несъстоятелност;

-откриване на производство по несъстоятелност с едновременно обявяване в несъстоятелност;

-откриване на производство по несъстоятелност, постановяване на прекратяване дейността на предприятието, обявяване на длъжника в несъстоятелност и спиране на производството поради недостатъчност на имуществото за покриване на разноските по производството.

Не пропускайте срокът !

За да получите дължимите суми, е необходимо да подадете заявление-декларация по образец, в съответното Териториалното поделение на НОИ по адрес на работодателя.

Това трябва да направите задължително  в тримесечен срок от вписване в Търговския регистър на решението за откриване на производство по несъстоятелност.

адв. Йордан Даскалов, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu